Visa allt om Podiart AB
Visa allt om Podiart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 865 1 065 1 179 1 230 1 444 1 911 2 345 1 823 1 695 1 653
Övrig omsättning 32 41 34 - 6 59 50 57 62 39
Rörelseresultat (EBIT) -32 16 5 -2 -6 108 255 -31 172 140
Resultat efter finansnetto -35 9 1 -10 -8 109 254 -35 162 138
Årets resultat -31 4 0 2 2 65 187 -26 107 105
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 12 19 29 24 26 22 39 59 34
Omsättningstillgångar 282 359 375 344 389 554 738 497 603 692
Tillgångar 288 371 394 373 413 580 760 536 662 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 144 140 140 138 207 291 104 231 214
Obeskattade reserver 0 3 0 0 15 27 3 0 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 224 198 234 260 347 466 432 422 512
Skulder och eget kapital 288 371 394 373 413 580 760 536 662 726
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 584 524 481 469
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 345 360 430 557 631 99 30 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 108 113 143 175 197 216 174 154 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 70 150 0 100 90
Omsättning 897 1 106 1 213 1 230 1 450 1 970 2 395 1 880 1 757 1 692
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 865 533 590 615 722 956 782 912 848 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 233 251 293 386 433 311 398 343 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 23 14 10 9 123 273 -11 186 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,78% -9,67% -4,15% -14,82% -24,44% -18,51% 28,63% 7,55% 2,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,11% 4,31% 1,52% -0,54% -1,45% 18,62% 33,95% -5,22% 26,44% 19,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,70% 1,50% 0,51% -0,16% -0,42% 5,65% 11,00% -1,54% 10,32% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,10% 69,30% 70,48% 74,72% 78,05% 72,48% 69,94% 63,96% 69,20% 70,05%
Rörelsekapital/omsättning 12,37% 12,68% 15,01% 8,94% 8,93% 10,83% 11,60% 3,57% 10,68% 10,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,24% 39,44% 35,53% 37,53% 36,09% 39,12% 38,58% 19,40% 35,87% 29,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,57% 133,48% 148,99% 112,82% 118,08% 143,52% 153,65% 102,08% 121,56% 122,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...