Visa allt om Billerud Tenova Bioplastics AB
Visa allt om Billerud Tenova Bioplastics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 5 614 16 274 11 822 45 823 37 348 13 785
Övrig omsättning - - 27 1 - 231 54 13 170 40 42
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 24 -941 -4 375 -10 119 -16 311 6 111 -1 985 -2 321
Resultat efter finansnetto 0 -3 24 -852 -1 909 -10 105 -16 397 5 786 -2 734 -2 560
Årets resultat 0 3 259 93 88 -9 265 -13 563 5 786 -2 734 -2 560
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 250 10 167 9 013 10 266 7 512 5 543 3 821
Omsättningstillgångar 20 965 20 965 17 706 8 380 7 425 15 304 23 988 26 585 20 993 6 233
Tillgångar 20 965 20 965 17 706 17 630 17 592 24 317 34 254 34 097 26 536 10 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 965 20 965 17 707 17 614 17 526 17 535 17 270 17 567 781 781
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 900 1 900 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 704 12 292 10 805 9 877 3 891
Kortfristiga skulder 0 0 0 16 66 3 179 2 792 5 725 15 878 5 382
Skulder och eget kapital 20 965 20 965 17 706 17 630 17 592 24 317 34 254 34 097 26 536 10 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 456 1 090 425 0 388 335
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 1 461 4 924 4 617 4 275 2 585 1 323
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 737 2 509 1 756 1 419 1 127 698
Utdelning till aktieägare 19 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 27 1 5 614 16 505 11 876 58 993 37 388 13 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 4 16 17 14 12 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 404 1 017 695 3 273 3 112 1 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 609 532 413 423 347 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -3 24 -24 -3 721 -8 669 -14 948 7 191 -1 204 -1 627
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -65,50% 37,66% -74,20% 22,69% 170,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - -10,85% -41,56% -47,61% 17,92% -7,37% -23,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - -34,00% -62,09% -137,95% 13,34% -5,24% -16,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 16,01% 36,12% -5,72% 21,21% 26,71% 33,62%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 131,08% 74,51% 179,29% 45,52% 13,70% 6,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 100,01% 99,91% 99,62% 77,87% 54,51% 51,52% 2,94% 7,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - 52 375,00% 11 250,00% 395,19% 758,63% 335,56% 59,81% 42,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...