Visa allt om Mantema AB
Visa allt om Mantema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 286 2 108 2 288 2 727 3 155 3 868 1 811 3 531 3 668 3 200
Övrig omsättning - 29 - - - - 22 - 30 16
Rörelseresultat (EBIT) 531 -147 147 48 -133 497 24 44 -1 137 -348
Resultat efter finansnetto 522 -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385
Årets resultat 522 -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 24 24 24 24 24 27 159
Omsättningstillgångar 959 406 382 251 354 480 172 97 472 1 105
Tillgångar 987 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 -286 -585 -690 -734 -590 -1 075 -1 062 -1 061 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 57 187 262 215
Kortfristiga skulder 575 692 847 965 1 112 1 095 1 214 996 1 298 941
Skulder och eget kapital 987 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 701 716 969 1 059 429 294 941 963 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 213 205 299 333 133 128 300 287 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 286 2 137 2 288 2 727 3 155 3 868 1 833 3 531 3 698 3 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 3 1 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 657 422 458 545 631 1 289 1 811 589 524 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 196 198 261 278 194 455 93 229 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 531 -147 147 48 -133 497 24 1 377 -1 135 -345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,88% -7,87% -16,10% -13,57% -18,43% 113,58% -48,71% -3,74% 14,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,80% -36,21% 38,48% 17,52% -35,19% 98,61% 12,24% 36,67% -227,05% -27,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,16% -6,97% 6,42% 1,76% -4,22% 12,85% 1,33% 1,25% -30,89% -10,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,69% 65,32% 76,14% 72,39% 66,72% 71,43% 80,18% 91,14% 94,98% 91,84%
Rörelsekapital/omsättning 11,69% -13,57% -20,32% -26,18% -24,03% -15,90% -57,54% -25,46% -22,52% 5,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% -70,44% -153,14% -251,82% -194,18% -117,06% -548,47% -885,00% -212,63% 8,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,78% 56,21% 45,10% 26,01% 31,83% 43,84% 14,17% 9,74% 36,36% 100,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...