Visa allt om Projektsupport Göteborg AB
Visa allt om Projektsupport Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 422 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -84 -382 -55 -322 - 127 -45 622 578
Resultat efter finansnetto 92 -31 -151 -10 -66 - 175 33 656 585
Årets resultat 61 -16 2 -2 9 - 128 13 353 422
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 385 385 514 514 771 871 871 1 092 8
Omsättningstillgångar 239 282 374 446 462 425 415 645 1 188 1 166
Tillgångar 624 667 759 960 976 1 196 1 286 1 516 2 280 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 275 291 289 441 592 727 718 855 602
Obeskattade reserver 18 0 15 169 178 253 275 275 267 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 393 453 502 358 351 286 523 1 158 468
Skulder och eget kapital 624 667 759 960 976 1 196 1 286 1 516 2 280 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 300 - 424 0 244 123 647 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 54 - 90 75 380 -
Löner till övriga anställda 103 40 0 141 0 348 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 80 - - - -
Sociala kostnader 18 13 94 44 133 125 58 11 208 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 160 127 120 150 100
Omsättning 422 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 422 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 121 62 401 199 571 478 262 77 877 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 -84 -382 -55 -322 - 127 -41 626 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 254,62% -61,86% -45,93% -34,13% 24,26% -11,32% 367,65% -92,57% 49,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,74% -4,65% -18,18% -1,04% -6,05% - 13,61% 2,90% 28,86% 49,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,80% -26,05% -44,23% -1,73% -6,74% - 22,01% 25,88% 28,76% 38,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 58,52%
Rörelsekapital/omsättning -7,35% -93,28% -25,32% -9,71% 11,87% 10,50% 16,23% 71,76% 1,31% 45,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,10% 41,23% 39,88% 43,08% 58,63% 65,09% 72,29% 60,42% 45,93% 57,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,52% 71,76% 82,56% 88,84% 129,05% 121,08% 145,10% 123,33% 102,59% 231,62%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...