Visa allt om Spaghetti Sisters AB
Visa allt om Spaghetti Sisters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 284 7 721 6 324 5 559 5 196 4 623 4 055 3 111 2 953 2 075
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 737 420 106 347 265 165 -16 -33 19 -43
Resultat efter finansnetto 721 387 75 313 234 135 -41 -62 -7 -53
Årets resultat 238 226 58 284 234 135 -41 -62 -7 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 304 324 424 27 27 27 47 54 101 200
Omsättningstillgångar 1 739 1 426 1 376 1 568 1 178 740 605 628 626 436
Tillgångar 2 043 1 750 1 800 1 595 1 206 767 652 684 726 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 165 927 701 644 360 126 -10 31 93 100
Obeskattade reserver 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 140 343 203 204 227 261 274 266 251
Kortfristiga skulder 743 586 756 748 641 415 401 379 367 285
Skulder och eget kapital 2 043 1 750 1 800 1 595 1 206 767 652 684 726 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 111 2 147 1 932 1 699 1 509 1 351 665 521 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 569 566 477 417 357 299 132 140 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 284 7 721 6 324 5 559 5 196 4 623 4 055 3 111 2 953 2 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 6 6 5 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 287 1 054 927 1 039 925 811 778 984 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 453 429 385 423 373 330 199 220 86
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 852 521 206 375 265 185 16 12 184 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,24% 22,09% 13,76% 6,99% 12,39% 14,01% 30,34% 5,35% 42,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,07% 24,00% 5,89% 21,76% 21,97% 21,51% -2,45% -4,82% 2,75% -6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,94% 5,44% 1,68% 6,24% 5,10% 3,57% -0,39% -1,06% 0,68% -2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,19% 68,22% 67,25% 68,59% 68,94% 67,49% 66,71% 55,35% 59,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,73% 10,88% 9,80% 14,75% 10,33% 7,03% 5,03% 8,00% 8,77% 7,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,73% 57,29% 38,94% 40,38% 29,85% 16,43% -1,53% 4,53% 12,81% 15,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,71% 231,91% 170,37% 199,47% 173,01% 166,02% 138,90% 155,67% 159,67% 138,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...