Visa allt om Tandläkarhuset Göran Hansson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 4 277 3 885 3 606 3 646 3 590 3 717 3 440 3 580 4 707 5 598
Övrig omsättning 5 0 229 0 0 2 87 0 177 85
Rörelseresultat (EBIT) 1 430 959 798 481 190 145 17 292 423 303
Resultat efter finansnetto 1 433 952 783 459 178 78 -38 232 355 226
Årets resultat 1 083 1 166 415 346 43 7 55 144 184 129
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 891 1 830 2 296 1 888 1 882 2 172 2 431 1 753 1 698 1 772
Omsättningstillgångar 1 897 1 065 665 991 843 553 490 659 809 978
Tillgångar 3 788 2 895 2 961 2 879 2 725 2 725 2 921 2 413 2 507 2 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 1 330 565 649 304 261 253 329 285 380
Obeskattade reserver 0 0 645 445 488 417 417 582 542 448
Avsättningar (tkr) 1 260 1 065 885 720 540 360 165 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 349 309 508 794 1 119 739 962 1 103
Kortfristiga skulder 1 315 500 517 756 886 892 966 764 718 819
Skulder och eget kapital 3 788 2 895 2 961 2 879 2 725 2 725 2 921 2 413 2 507 2 749
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 970 1 015 887 1 026 966
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 361 355 339 445 448
Utdelning till aktieägare 1 100 1 200 400 500 0 0 0 130 0 0
Omsättning 4 282 3 885 3 835 3 646 3 590 3 719 3 527 3 580 4 884 5 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 139 1 943 1 803 1 823 1 795 1 859 1 720 1 790 1 569 1 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 497 519 589 567 731 654 596 500 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 603 1 070 927 740 471 555 302 584 707 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,09% 7,74% -1,10% 1,56% -3,42% 8,05% -3,91% -23,94% -15,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,88% 33,26% 26,98% 16,85% 7,82% 5,50% 0,79% 12,47% 16,99% 11,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,55% 24,79% 22,16% 13,30% 5,93% 4,04% 0,67% 8,41% 9,05% 5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,45% 84,92% 73,85% 73,34% 72,81% 71,97% 65,52% 72,18% 64,10% 53,18%
Rörelsekapital/omsättning 13,61% 14,54% 4,10% 6,45% -1,20% -9,12% -13,84% -2,93% 1,93% 2,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,05% 45,94% 36,07% 34,60% 25,12% 21,51% 19,80% 32,45% 27,30% 25,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,46% 203,20% 117,99% 121,30% 88,15% 54,60% 43,48% 77,75% 101,39% 93,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!