Visa allt om Ola Ludvigsson Bensin & Service Aktiebolag
Visa allt om Ola Ludvigsson Bensin & Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 598 6 799 7 202 7 262 7 547 7 169 13 109 25 983 25 904 23 850
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -112 -176 49 -26 383 1 830 115 119 728
Resultat efter finansnetto -112 -174 57 -7 363 -26 810 111 113 718
Årets resultat -10 3 36 14 233 113 476 79 144 388
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 167 99 107 124 150 170 201 210 158
Omsättningstillgångar 2 328 2 480 2 655 2 612 2 805 2 501 2 680 2 251 1 829 2 127
Tillgångar 2 473 2 647 2 754 2 719 2 929 2 651 2 850 2 452 2 039 2 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 720 1 730 1 728 1 691 1 677 1 444 1 340 865 786 642
Obeskattade reserver 0 105 285 285 319 274 453 289 289 376
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 752 812 741 743 933 934 1 057 1 298 964 1 267
Skulder och eget kapital 2 473 2 647 2 754 2 719 2 929 2 651 2 850 2 452 2 039 2 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 288 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 319 1 333 1 291 1 261 1 235 1 003 1 130 976 998 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 417 357 412 351 343 369 402 375 371 350
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 598 6 799 7 202 7 262 7 547 7 169 13 109 25 983 25 904 23 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 320 1 360 1 440 1 210 1 258 1 195 1 873 3 712 3 701 3 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 340 345 273 267 279 265 228 231 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 -154 58 -10 409 22 881 164 165 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,96% -5,60% -0,83% -3,78% 5,27% -45,31% -49,55% 0,30% 8,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,53% -6,57% 2,07% -0,22% 13,35% 0,30% 29,12% 4,85% 5,93% 31,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,70% -2,56% 0,79% -0,08% 5,18% 0,11% 6,33% 0,46% 0,47% 3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,42% 28,84% 30,42% 28,55% 31,96% 29,49% 25,70% 8,62% 8,64% 11,76%
Rörelsekapital/omsättning 23,89% 24,53% 26,58% 25,74% 24,80% 21,86% 12,38% 3,67% 3,34% 3,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,55% 68,45% 70,82% 69,92% 65,28% 62,09% 58,73% 43,76% 48,75% 39,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,62% 242,98% 291,23% 277,93% 240,19% 203,53% 201,14% 104,16% 86,00% 87,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...