Visa allt om Hedin&Wedholt Konsult AB
Visa allt om Hedin&Wedholt Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 351 1 572 1 476 2 171 1 747 1 551 1 456 1 361 1 351 1 144
Övrig omsättning - - - - - 70 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 151 239 721 592 443 204 226 259 74
Resultat efter finansnetto 90 168 250 764 636 443 208 229 260 73
Årets resultat 194 174 242 418 352 329 156 122 140 40
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 068 4 107 1 318 2 22 53 83 97 128 18
Omsättningstillgångar 728 1 010 1 140 2 554 1 815 1 254 998 906 615 436
Tillgångar 5 796 5 117 2 458 2 556 1 837 1 307 1 081 1 003 744 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 379 1 335 1 311 1 196 905 680 478 447 324 185
Obeskattade reserver 203 365 424 489 304 153 158 163 104 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 879 3 417 723 871 628 474 445 393 315 230
Skulder och eget kapital 5 796 5 117 2 458 2 556 1 837 1 307 1 081 1 003 744 454
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 280 - 0 - 250 240 260 250 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 280 0 300 300 260 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 144 154 155 155 143 135 142 145 140 125
Utdelning till aktieägare 644 150 150 127 127 127 127 125 0 0
Omsättning 1 351 1 572 1 476 2 171 1 747 1 621 1 456 1 361 1 351 1 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 1 572 1 476 2 171 1 747 1 551 1 456 1 361 1 351 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 445 470 462 408 390 387 405 390 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 152 240 740 623 473 226 257 280 86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,06% 6,50% -32,01% 24,27% 12,64% 6,52% 6,98% 0,74% 18,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,40% 3,97% 11,72% 29,89% 35,38% 33,97% 19,24% 22,93% 35,08% 16,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,29% 12,91% 19,51% 35,19% 37,21% 28,63% 14,29% 16,90% 19,32% 6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,28% 72,71% 75,61% 73,15% 77,62% 72,60% 73,15% 76,05% 76,31% 66,43%
Rörelsekapital/omsättning -11,18% -153,12% 28,25% 77,52% 67,95% 50,29% 37,98% 37,69% 22,21% 18,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,52% 31,65% 66,79% 60,89% 61,46% 60,66% 54,99% 56,27% 53,61% 46,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,82% 28,97% 151,04% 287,94% 282,32% 257,38% 218,65% 221,37% 186,03% 179,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...