Visa allt om PEAL Mineral Processing AB
Visa allt om PEAL Mineral Processing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 601 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 735 16 257 10 423
Övrig omsättning - - - - - - - 64 3 91
Rörelseresultat (EBIT) 929 0 552 430 109 608 -603 569 1 770 1 757
Resultat efter finansnetto 765 16 513 282 110 638 -729 546 1 800 904
Årets resultat 473 0 294 155 58 351 25 3 9 37
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 0 265 446 777 1 450 1 916 3 999 3 533
Omsättningstillgångar 6 633 3 732 5 424 3 904 2 840 3 257 6 988 3 386 2 831 13 072
Tillgångar 6 683 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 315 564 371 460 545 194 170 166 158
Obeskattade reserver 579 409 410 280 203 174 14 0 1 030 1 043
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 788 1 743 1 694 1 651 1 626 2 224 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 578 1 316 2 756 1 868 996 1 041 8 230 5 133 5 633 15 405
Skulder och eget kapital 6 683 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 722 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 724 990 853 932 695 163 288 70 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 320 425 421 466 324 331 96 24 166
Utdelning till aktieägare 250 50 250 100 245 143 0 0 0 0
Omsättning 11 601 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 799 16 260 10 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 801 3 308 5 965 3 916 3 587 8 569 2 923 6 735 - 5 212
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 575 760 633 692 515 638 402 - 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 929 0 552 503 440 938 -573 1 049 3 001 2 056
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,35% -44,54% 52,32% 9,17% -58,14% 193,21% -13,21% -58,57% 55,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,91% 4,92% 13,07% 11,13% 5,66% 19,29% -6,42% 11,47% 27,92% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,16% 2,81% 5,94% 5,92% 2,59% 4,54% -9,27% 9,03% 11,73% 9,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,40% 26,45% 22,27% 32,32% 37,80% 17,76% 18,49% 20,59% 19,29% 26,72%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 36,52% 22,36% 26,00% 25,70% 12,93% -21,25% -25,94% -17,24% -22,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,80% 16,76% 16,29% 14,14% 18,55% 16,69% 2,42% 3,21% 13,29% 5,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,48% 240,27% 175,25% 132,87% 237,45% 241,69% 51,46% 44,30% 27,13% 42,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...