Visa allt om RPS Partners AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 079 123 746 61 050 76 349 64 254 45 470 44 923 59 061 42 197 25 357
Övrig omsättning 731 437 688 395 465 0 0 0 271 299
Rörelseresultat (EBIT) 928 2 338 244 4 572 5 098 2 619 -1 626 3 035 1 551 359
Resultat efter finansnetto 1 907 3 151 -66 4 262 4 358 1 930 -2 407 2 432 935 201
Årets resultat 1 484 2 676 -307 2 897 3 152 1 548 -2 530 1 690 664 193
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 726 14 754 6 017 2 341 3 230 4 864 5 567 8 073 7 170 1 566
Omsättningstillgångar 34 875 36 683 19 242 26 941 21 970 12 799 14 454 13 943 13 259 9 279
Tillgångar 54 601 51 437 25 260 29 283 25 200 17 663 20 021 22 015 20 429 10 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 886 16 314 8 050 8 278 5 650 2 618 982 3 509 1 945 757
Minoritetsintressen 0 0 0 630 479 240 91 47 51 0
Avsättningar (tkr) 693 255 497 569 410 201 142 356 133 0
Långfristiga skulder 10 320 16 668 7 115 5 422 5 038 7 751 8 305 7 427 7 939 3 238
Kortfristiga skulder 29 702 18 200 9 597 14 384 13 622 6 853 10 501 10 675 10 360 6 850
Skulder och eget kapital 54 601 51 437 25 260 29 283 25 200 17 663 20 021 22 015 20 429 10 845
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 756 2 205 1 427 1 730 1 714 1 377 823 1 154 1 401 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 588 27 406 14 088 13 697 9 976 8 862 9 077 12 086 8 378 3 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 147 11 555 5 454 5 550 4 014 4 209 4 335 5 725 4 282 1 868
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 108 810 124 183 61 738 76 744 64 719 45 470 44 923 59 061 42 468 25 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 86 52 51 43 40 40 63 46 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 334 1 439 1 174 1 497 1 494 1 137 1 123 937 917 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 467 414 423 378 370 360 305 305 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 652 2 827 967 5 303 5 900 3 429 -507 4 120 2 404 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,66% - -20,04% 18,82% 41,31% 1,22% -23,94% 39,96% 66,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,59% 7,14% 0,98% 15,62% 20,24% 14,54% -8,37% 14,25% 7,62% 3,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,32% 2,97% 0,41% 5,99% 7,94% 5,65% -3,73% 5,31% 3,69% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,30% 53,25% 53,11% 43,42% 49,51% 52,23% 48,77% 50,52% 56,23% 42,75%
Rörelsekapital/omsättning 4,79% 14,94% 15,80% 16,45% 12,99% 13,08% 8,80% 5,53% 6,87% 9,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,43% 31,72% 31,87% 28,27% 22,42% 14,82% 4,90% 15,94% 9,52% 6,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,49% 186,04% 181,22% 173,80% 142,50% 152,44% 119,28% 111,95% 112,17% 122,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 653 10 844 11 051 11 321 10 001 10 390 11 740 8 480 11 479 12 651
Övrig omsättning 215 256 4 443 743 244 397 160 536 285 419
Rörelseresultat (EBIT) 56 -406 1 154 -450 -1 384 -2 062 1 016 -928 146 1 728
Resultat efter finansnetto -360 311 805 -820 1 358 -1 736 776 7 294 1 683
Årets resultat 1 290 1 744 901 1 785 1 358 164 776 95 761 1 218
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 659 14 082 14 608 12 312 13 756 8 352 6 880 6 627 2 923 3 727
Omsättningstillgångar 4 395 5 225 4 781 11 452 3 533 4 915 3 662 3 138 5 567 4 695
Tillgångar 21 054 19 307 19 389 23 764 17 289 13 267 10 542 9 765 8 490 8 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 812 5 422 3 823 4 932 3 357 2 209 2 254 1 688 1 892 1 401
Obeskattade reserver 0 0 0 275 380 380 380 380 688 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 320 9 283 9 552 10 403 8 188 7 612 5 140 5 203 1 925 3 213
Kortfristiga skulder 7 922 4 602 6 014 8 154 5 364 3 066 2 767 2 495 3 984 3 394
Skulder och eget kapital 21 054 19 307 19 389 23 764 17 289 13 267 10 542 9 765 8 490 8 422
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 756 2 205 - - - - 0 800 1 110 1 065
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 672 2 035 - - - 4 744 3 892 1 519 1 849 1 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 995 2 057 - - 0 2 424 1 767 1 211 1 491 1 097
Utdelning till aktieägare 1 800 2 100 0 2 010 210 210 210 210 300 270
Omsättning 9 868 11 100 15 494 12 064 10 245 10 787 11 900 9 016 11 764 13 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 11 12 13 12 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 904 1 005 1 029 833 799 978 942 1 148 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 519 712 690 597 545 509 421 468 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 473 28 1 592 587 -494 -1 352 1 878 -237 801 2 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,98% -1,87% -2,38% 13,20% -3,74% -11,50% 38,44% -26,13% -9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,31% 3,31% 6,01% -1,88% 9,87% -10,93% 9,87% 1,88% 5,38% 24,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 5,90% 10,54% -3,95% 17,07% -13,96% 8,86% 2,17% 3,98% 16,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,40% 91,87% 86,44% 95,29% 95,13% 91,93% 93,16% 87,24% 73,33% 70,38%
Rörelsekapital/omsättning -36,54% 5,75% -11,16% 29,13% -18,31% 17,80% 7,62% 7,58% 13,79% 10,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,36% 28,08% 19,72% 21,66% 21,13% 18,88% 24,19% 20,32% 28,26% 20,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,48% 111,67% 77,59% 138,80% 63,26% 154,96% 122,30% 119,08% 134,49% 133,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!