Visa allt om Dandiko's Café AB
Visa allt om Dandiko's Café AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 758 12 819 8 474 7 986 7 572 7 185 5 059 4 396 3 835 3 600
Övrig omsättning - 23 5 28 6 24 - - 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 255 2 087 1 357 1 245 1 009 992 -166 116 -58 36
Resultat efter finansnetto 1 254 2 090 1 370 1 245 1 007 991 -165 117 -57 40
Årets resultat 964 2 345 797 685 524 737 -144 99 -53 28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 687 573 811 201 147 131 175 12 54 87
Omsättningstillgångar 1 908 2 724 1 597 2 077 1 555 1 265 455 435 453 419
Tillgångar 2 595 3 297 2 408 2 278 1 702 1 396 630 447 508 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 653 2 489 944 947 661 837 101 217 118 171
Obeskattade reserver 0 0 928 583 270 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 50 236 0 0 0
Kortfristiga skulder 942 808 536 748 771 508 293 230 390 331
Skulder och eget kapital 2 595 3 297 2 408 2 278 1 702 1 396 630 447 508 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 320 307 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 744 1 854 1 770 1 613 1 447 1 077 1 000 1 023 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 771 562 530 439 418 824 423 376 308
Utdelning till aktieägare 1 000 2 380 800 800 400 700 0 0 0 0
Omsättning 10 758 12 842 8 479 8 014 7 578 7 209 5 059 4 396 3 837 3 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 793 1 602 1 695 1 597 1 514 1 437 1 012 879 767 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 439 498 462 434 373 444 346 304 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 570 2 383 1 611 1 319 1 053 1 036 -110 159 -15 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,08% 51,27% 6,11% 5,47% 5,39% 42,02% 15,08% 14,63% 6,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,36% 63,39% 56,98% 54,65% 59,28% 71,06% -26,19% 26,40% -11,22% 7,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,67% 16,30% 16,19% 15,59% 13,33% 13,81% -3,26% 2,68% -1,49% 1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,32% 60,17% 60,77% 59,00% 59,18% 56,30% 62,23% 60,96% 58,59% 57,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,98% 14,95% 12,52% 16,64% 10,35% 10,54% 3,20% 4,66% 1,64% 2,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,70% 75,49% 69,26% 60,43% 50,53% 59,96% 16,03% 48,55% 23,23% 34,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,38% 321,53% 275,00% 261,23% 186,38% 231,30% 85,32% 130,00% 85,13% 109,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...