Visa allt om Sve Borr i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 23 427 33 989 28 589 24 044 22 338 27 869 23 661 24 363 20 969 21 200
Övrig omsättning 46 161 8 1 616 715 0 148 37 216 83
Rörelseresultat (EBIT) 68 -686 608 1 178 107 657 674 1 192 180 1 445
Resultat efter finansnetto 45 -751 539 1 095 -42 497 406 1 028 -14 1 330
Årets resultat 1 3 486 946 1 924 13 239 470 1 94
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 220 425 586 534 5 434 6 418 4 038 4 374 5 082
Omsättningstillgångar 5 988 6 395 8 998 11 401 8 196 5 838 6 140 6 057 4 465 5 395
Tillgångar 6 166 6 615 9 423 11 988 8 730 11 272 12 558 10 095 8 838 10 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 1 285 1 282 1 795 2 099 175 663 923 454 453
Obeskattade reserver 0 0 77 124 202 2 778 2 448 2 448 2 060 2 104
Avsättningar (tkr) 36 50 265 485 323 174 20 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 041 970 1 496 0 2 537 3 873 1 980 2 692 4 146
Kortfristiga skulder 4 845 4 239 6 830 8 087 6 106 5 609 5 555 4 744 3 633 3 774
Skulder och eget kapital 6 166 6 615 9 423 11 988 8 730 11 272 12 558 10 095 8 838 10 477
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 879 4 122 4 067 4 207 3 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 776 1 535 1 504 1 487 1 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 250 0 500 500 0 0
Omsättning 23 473 34 150 28 597 25 660 23 053 27 869 23 809 24 400 21 185 21 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 7 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 343 3 399 2 859 2 404 3 191 3 097 2 958 3 045 2 621 2 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 766 1 012 811 742 747 796 749 733 740 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 -606 673 1 256 195 1 826 1 832 1 925 866 1 752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,07% 18,89% 18,90% 7,64% -19,85% 17,78% -2,88% 16,19% -1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,10% -10,37% 6,51% 9,83% 1,23% 5,84% 5,38% 11,82% 2,05% 13,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,29% -2,02% 2,14% 4,90% 0,48% 2,36% 2,85% 4,90% 0,86% 6,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,95% 67,75% 65,32% 63,19% 64,47% 70,42% 71,44% 70,16% 70,33% 68,15%
Rörelsekapital/omsättning 4,88% 6,34% 7,58% 13,78% 9,36% 0,82% 2,47% 5,39% 3,97% 7,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,86% 19,43% 14,24% 15,78% 25,85% 20,78% 20,48% 28,06% 22,32% 19,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,88% 118,54% 109,06% 129,48% 124,03% 83,69% 91,99% 110,94% 99,50% 134,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!