Visa allt om Eltrans Aktiebolag
Visa allt om Eltrans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 763 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 2 493 1 927
Övrig omsättning - - - 130 - - - - 58 -
Rörelseresultat (EBIT) -88 344 120 201 235 309 28 360 166 99
Resultat efter finansnetto -89 343 119 200 235 303 23 358 162 96
Årets resultat -59 310 67 145 185 166 33 256 93 65
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 121 181 245 6 82 161 233 319 48
Omsättningstillgångar 594 823 1 062 1 185 1 233 952 891 874 842 574
Tillgångar 654 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 566 775 965 963 818 633 677 644 387 294
Obeskattade reserver 0 30 85 55 55 75 0 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 26 25 19 23 24 20 22 98 114
Kortfristiga skulder 61 112 168 393 343 302 354 416 650 213
Skulder och eget kapital 654 944 1 244 1 430 1 239 1 034 1 051 1 107 1 161 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 24 232 312 306 0 0 3 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 18 157 126 124 122 122 196 194 177
Utdelning till aktieägare 0 150 0 65 0 0 10 0 0 0
Omsättning 763 1 656 1 847 2 216 2 194 2 196 1 822 2 115 2 551 1 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 763 1 656 1 847 2 086 2 194 2 196 1 822 2 115 1 247 1 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 48 43 398 518 507 494 494 503 277 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 404 184 265 311 387 116 446 259 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,93% -10,34% -11,46% -4,92% -0,09% 20,53% -13,85% -15,16% 29,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,46% 36,55% 9,65% 14,06% 18,97% 29,88% 2,66% 32,61% 14,38% 15,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,53% 20,83% 6,50% 9,64% 10,71% 14,07% 1,54% 17,07% 6,70% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,15% 41,85% 44,99% 52,64% 49,41% 54,64% 45,83% 57,87% 43,76% 65,44%
Rörelsekapital/omsättning 69,86% 42,93% 48,40% 37,97% 40,57% 29,60% 29,47% 21,65% 7,70% 18,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,54% 84,58% 82,90% 70,18% 69,29% 66,56% 64,41% 59,80% 34,88% 47,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 888,52% 703,57% 586,90% 282,95% 343,15% 305,63% 219,77% 200,96% 118,00% 258,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...