Visa allt om Center för vård och omsorg i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 91 484 52 717 42 323 52 318 70 824 70 422 88 851 90 378 83 726 65 294
Övrig omsättning 1 251 366 172 331 414 186 367 252 12 8 893
Rörelseresultat (EBIT) 11 062 6 463 3 615 -233 1 054 -6 455 9 387 2 590 -672 3 813
Resultat efter finansnetto 11 167 6 502 3 713 3 004 1 015 -6 461 9 382 2 814 -219 2 721
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 1 787 558 1 699
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 673 4 713 5 084 5 607 7 105 11 002 11 002 3 364 16 161 14 832
Omsättningstillgångar 12 776 9 902 8 583 7 902 13 764 9 145 23 137 21 366 11 897 7 250
Tillgångar 17 449 14 615 13 667 13 509 20 869 20 147 34 139 24 730 28 058 22 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 465 6 465 6 465 6 465 6 465 6 465 6 465 6 465 4 677 4 119
Obeskattade reserver 53 21 914 1 196 0 4 414 4 055 4 949 4 505 4 605
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 280 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 216 583 87
Kortfristiga skulder 10 931 8 129 6 288 5 848 12 124 9 268 23 613 13 100 18 293 13 271
Skulder och eget kapital 17 449 14 615 13 667 13 509 20 869 20 147 34 139 24 730 28 058 22 082
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 738 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 30 815 31 384 37 318 42 899 40 380 32 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 12 544 12 443 14 475 15 976 14 329 12 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 92 735 53 083 42 495 52 649 71 238 70 608 89 218 90 630 83 738 74 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 58 49 72 99 89 106 116 104 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 909 864 727 715 791 838 779 805 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 551 537 491 451 499 502 509 531 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 560 6 942 4 187 540 5 203 -3 194 10 490 3 755 809 5 069
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,54% 24,56% -19,10% -26,13% 0,57% -20,74% -1,69% 7,94% 28,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,02% 44,50% 27,17% 22,25% 5,12% -32,03% 27,52% 11,70% 0,21% 16,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,21% 12,34% 8,78% 5,75% 1,51% -9,16% 10,57% 3,20% 0,07% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,67% 95,64% 96,83% 100,00% 100,00% 95,75% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,02% 3,36% 5,42% 3,93% 2,32% -0,17% -0,54% 9,15% -7,64% -9,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,29% 44,35% 52,52% 54,76% 30,98% 49,18% 28,20% 41,75% 28,50% 34,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,88% 121,81% 136,50% 135,12% 113,53% 98,67% 97,98% 163,10% 53,03% 53,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!