Visa allt om Implement Consulting Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 106 919 119 958 110 071 91 731 58 879 46 669 24 795 38 686 41 178 36 008
Övrig omsättning 50 468 0 260 0 0 0 12 14 2
Rörelseresultat (EBIT) 9 397 7 548 12 516 12 480 651 1 109 2 200 2 697 2 527 930
Resultat efter finansnetto 9 399 7 512 12 049 12 460 592 907 2 152 2 782 2 565 996
Årets resultat 7 275 5 251 9 293 9 483 367 614 1 640 2 162 1 938 692
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 002 2 167 1 635 1 827 2 235 84 438 456 409 274
Omsättningstillgångar 59 894 47 609 54 069 43 633 21 582 19 947 17 512 12 558 12 618 9 469
Tillgångar 61 895 49 776 55 704 45 460 23 817 20 030 17 950 13 014 13 026 9 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 375 19 100 21 850 12 557 3 074 2 708 3 790 4 297 4 063 2 806
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 521 30 675 33 855 32 903 20 742 17 323 14 160 8 717 8 963 6 937
Skulder och eget kapital 61 895 49 776 55 704 45 460 23 817 20 030 17 950 13 014 13 026 9 743
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 629 1 492 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 49 094 53 602 - - - 20 581 9 815 14 856 17 704 15 265
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 861 18 821 - - - 8 703 4 957 8 914 8 743 9 070
Utdelning till aktieägare 5 000 0 8 000 0 0 0 1 697 2 146 1 929 682
Omsättning 106 969 120 426 110 071 91 991 58 879 46 669 24 795 38 698 41 192 36 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 61 53 57 44 28 23 23 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 753 1 967 2 077 1 609 1 338 1 667 1 078 1 682 1 716 1 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 145 1 219 1 211 948 935 1 086 676 1 097 1 131 1 078
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 562 7 684 12 708 12 688 792 1 189 2 217 2 730 2 576 976
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,87% 8,98% 19,99% 55,80% 26,16% 88,22% -35,91% -6,05% 14,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,19% 15,16% 22,47% 27,45% 2,73% 4,96% 12,26% 21,96% 20,06% 10,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,79% 6,29% 11,37% 13,60% 1,11% 2,13% 8,87% 7,39% 6,35% 2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,88% 90,10% 89,08% 93,21% 92,10% 87,70% 88,31% 91,20% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 14,12% 18,36% 11,70% 1,43% 5,62% 13,52% 9,93% 8,88% 7,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,61% 38,37% 39,23% 27,62% 12,91% 13,52% 21,11% 33,02% 31,19% 28,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,62% 155,20% 159,71% 132,61% 104,05% 115,15% 123,63% 143,99% 140,66% 136,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!