Visa allt om Borås Elskåp AB
Visa allt om Borås Elskåp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 275 13 858 16 581 17 399 18 693 23 052 17 470 13 340 13 079 12 844
Övrig omsättning 184 - - - - 7 - 41 129 89
Rörelseresultat (EBIT) 1 444 1 192 2 743 2 027 2 353 2 965 1 514 915 977 119
Resultat efter finansnetto 1 450 1 201 2 752 2 050 2 376 2 991 1 520 915 980 126
Årets resultat 1 116 923 2 132 1 581 1 740 2 196 1 115 665 699 95
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 0 21 42 84 127 66 88 4 21
Omsättningstillgångar 4 178 5 009 5 651 4 747 6 725 7 011 5 600 3 560 3 540 2 890
Tillgångar 4 262 5 009 5 672 4 789 6 809 7 138 5 666 3 648 3 544 2 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 010 2 394 2 721 1 839 1 958 2 317 1 471 956 891 292
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 251 2 615 2 951 2 950 4 851 4 821 4 195 2 692 2 653 2 619
Skulder och eget kapital 4 262 5 009 5 672 4 789 6 809 7 138 5 666 3 648 3 544 2 911
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 822 652 601 600 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 686 4 690 4 796 5 042 4 235 3 558 3 163 3 126 2 931
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 083 2 075 2 140 2 255 3 600 3 449 2 552 2 644 3 011
Utdelning till aktieägare 500 0 1 250 1 250 1 700 2 100 1 000 600 600 100
Omsättning 13 459 13 858 16 581 17 399 18 693 23 059 17 470 13 381 13 208 12 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 13 13 13 13 12 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 106 1 066 1 275 1 338 1 438 1 773 1 456 1 213 1 189 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 534 532 544 571 676 647 583 588 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 455 1 213 2 764 2 070 2 396 3 008 1 536 941 994 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,21% -16,42% -4,70% -6,92% -18,91% 31,95% 30,96% 2,00% 1,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,00% 23,98% 48,52% 42,81% 34,88% 41,90% 26,83% 25,08% 27,65% 4,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,92% 8,67% 16,60% 11,78% 12,71% 12,98% 8,70% 6,86% 7,49% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,63% 68,93% 66,61% 61,31% 60,76% 57,36% 60,09% 64,00% 65,36% 61,95%
Rörelsekapital/omsättning 14,52% 17,28% 16,28% 10,33% 10,03% 9,50% 8,04% 6,51% 6,78% 2,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,16% 47,79% 47,97% 38,40% 28,76% 32,46% 25,96% 26,21% 25,14% 10,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,73% 172,73% 164,25% 128,51% 111,94% 120,31% 110,63% 112,00% 113,72% 92,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...