Visa allt om Eskilstuna Maskin o Industriflyttningar AB
Visa allt om Eskilstuna Maskin o Industriflyttningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 34 328 30 272 19 471 11 894 17 186 11 520 8 224 11 709 14 791 14 945
Övrig omsättning - 50 - 9 2 3 7 - - 55
Rörelseresultat (EBIT) 4 990 7 558 3 100 398 1 542 1 707 443 923 1 735 1 282
Resultat efter finansnetto 4 992 7 568 3 103 437 1 602 1 732 444 946 1 755 1 289
Årets resultat 2 974 4 391 1 732 580 1 176 927 645 692 947 1 020
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 115 955 763 174 309 389 548 459 614 670
Omsättningstillgångar 18 307 17 552 11 629 5 606 6 052 6 066 4 138 3 838 5 208 5 560
Tillgångar 19 422 18 507 12 392 5 780 6 362 6 455 4 686 4 297 5 821 6 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 221 7 847 4 356 3 524 3 844 3 567 3 240 2 595 2 504 2 157
Obeskattade reserver 4 270 3 105 1 173 293 648 648 178 619 652 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 930 7 554 6 862 1 963 1 870 2 239 1 267 1 083 2 666 3 853
Skulder och eget kapital 19 422 18 507 12 392 5 780 6 362 6 455 4 686 4 297 5 821 6 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 1 448 1 082 1 268 1 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 150
Löner till övriga anställda 4 511 4 718 4 787 4 004 3 660 3 567 1 908 2 084 2 302 1 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 743 1 781 1 572 1 358 1 305 1 118 1 099 1 146 1 244 1 398
Utdelning till aktieägare 3 000 3 600 900 900 900 900 600 0 600 0
Omsättning 34 328 30 322 19 471 11 903 17 188 11 523 8 231 11 709 14 791 15 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 10 10 9 8 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 121 2 523 1 623 1 189 1 719 1 280 1 028 1 171 1 479 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 544 532 544 525 526 566 445 486 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 130 7 695 3 160 533 1 703 1 866 604 1 078 1 925 1 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,40% 55,47% 63,70% -30,79% 49,18% 40,08% -29,76% -20,84% -1,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,71% 40,90% 25,05% 7,60% 25,17% 26,83% 9,54% 22,13% 30,17% 20,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,55% 25,01% 15,94% 3,69% 9,32% 15,03% 5,44% 8,12% 11,87% 8,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,90% 53,83% 58,55% 63,12% 49,99% 69,16% 79,77% 57,78% 58,14% 49,98%
Rörelsekapital/omsättning 30,23% 33,03% 24,48% 30,63% 24,33% 33,22% 34,91% 23,53% 17,19% 11,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,33% 55,49% 42,54% 64,70% 67,93% 62,66% 71,94% 70,76% 51,08% 37,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,77% 231,12% 168,78% 283,24% 320,96% 268,33% 321,63% 349,49% 193,32% 141,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...