Visa allt om LUXOR FINANS AB
Visa allt om LUXOR FINANS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 0 0 0 0 0 166
Övrig omsättning - - - 237 620 457 509 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 475 -11 032 -11 829 -10 887 -8 886 -7 764 -7 938 -6 509 -4 466 -4 083
Resultat efter finansnetto 9 281 271 -611 34 -828 796 743 231 700
Årets resultat -3 22 244 37 29 48 345 561 351 511
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 728 2 761 2 368 2 910 2 479 1 802 1 599 1 529 1 825 1 613
Omsättningstillgångar 1 511 1 960 2 172 1 607 2 855 3 439 4 652 6 459 5 001 4 984
Tillgångar 4 239 4 721 4 539 4 517 5 335 5 241 6 251 7 988 6 827 6 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 2 497 2 476 2 232 2 195 2 166 2 165 4 838 4 417 4 186
Obeskattade reserver 0 0 0 19 667 662 1 552 1 302 1 339 1 615
Avsättningar (tkr) 1 272 1 283 1 250 1 226 1 422 1 331 1 310 892 640 328
Långfristiga skulder 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
Kortfristiga skulder 473 941 807 1 034 1 044 1 076 1 217 948 424 461
Skulder och eget kapital 4 239 4 721 4 539 4 517 5 335 5 241 6 251 7 988 6 827 6 597
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 204 382 470 321 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 6 716 6 687 5 329 4 191 3 578 2 784 1 788 1 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 651 2 454 2 035 1 392 1 301 1 116 649 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 140 120
Omsättning 0 0 0 245 620 457 509 0 0 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 20 21 14 11 10 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 0 - - - - - 24
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 464 501 457 546 552 591 522 438 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 446 -10 989 -11 773 -10 831 -8 830 -7 722 -7 918 -6 427 -4 372 -3 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -13,55% - - - - - 10,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -7 650,00% - - - - - 421,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 7 162,50% - - - - - 2 724,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,83% 52,89% 54,55% 49,74% 50,90% 50,64% 52,93% 72,58% 79,15% 81,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 319,45% 208,29% 269,14% 155,42% 273,47% 319,61% 382,25% 681,33% 1 179,48% 1 081,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...