Visa allt om Rönninge AutoCenter Aktiebolag
Visa allt om Rönninge AutoCenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 387 4 100 4 170 4 424 4 341 4 176 3 857 3 193 3 178 3 120
Övrig omsättning 131 117 111 124 169 140 112 384 - -
Rörelseresultat (EBIT) 655 773 953 663 509 526 416 121 230 21
Resultat efter finansnetto 630 774 958 643 377 405 275 12 147 -81
Årets resultat 12 419 525 310 128 226 100 -16 25 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 590 672 767 781 826 877 904 681 548 321
Omsättningstillgångar 2 846 2 288 1 873 1 622 3 029 2 482 2 086 2 029 1 775 1 853
Tillgångar 3 436 2 960 2 640 2 403 3 855 3 359 2 990 2 710 2 322 2 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 1 516 1 097 872 562 434 208 108 123 98
Obeskattade reserver 153 540 551 375 234 177 243 158 130 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 756 905 993 1 156 3 060 2 748 2 539 2 444 2 069 2 032
Skulder och eget kapital 3 436 2 960 2 640 2 403 3 855 3 359 2 990 2 710 2 322 2 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 506 533 298 499 357 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 300 300 199 127 255 180 -
Löner till övriga anställda 1 151 1 034 855 1 138 648 538 628 630 474 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 16 - - - - -
Sociala kostnader 403 316 235 320 329 288 256 391 350 377
Utdelning till aktieägare 300 1 000 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 518 4 217 4 281 4 548 4 510 4 316 3 969 3 577 3 178 3 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 462 1 367 1 390 1 475 1 447 1 392 1 286 798 1 059 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 456 367 489 496 455 397 381 378 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 738 868 1 058 762 598 638 489 201 304 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,00% -1,68% -5,74% 1,91% 3,95% 8,27% 20,80% 0,47% 1,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,06% 26,15% 36,29% 27,92% 14,03% 16,40% 13,91% 5,35% 11,97% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,93% 18,88% 22,97% 15,17% 12,46% 13,19% 10,79% 4,54% 8,75% 1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,89% 63,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,51% 53,74% 57,08% 53,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,05% 33,73% 21,10% 10,53% -0,71% -6,37% -11,74% -13,00% -9,25% -5,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,84% 65,45% 57,83% 47,79% 19,05% 16,80% 12,95% 8,18% 9,33% 5,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,25% 240,66% 180,77% 131,75% 97,12% 88,57% 79,83% 80,69% 82,79% 88,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...