Visa allt om Ängelholms Bowling AB
Visa allt om Ängelholms Bowling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 437 5 735 5 986 5 810 6 390 6 111 6 223 6 448 6 369 5 849
Övrig omsättning 2 214 196 473 344 241 305 - 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 114 600 -100 661 124 -413 100 208 179 419
Resultat efter finansnetto 91 545 -172 568 -5 -509 8 193 180 403
Årets resultat 71 165 -172 276 40 -155 -272 64 155 312
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 084 1 332 1 415 1 666 1 609 1 728 2 347 695 627 283
Omsättningstillgångar 660 591 618 707 445 522 639 1 398 726 1 049
Tillgångar 1 745 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 411 246 418 142 102 257 579 635 600
Obeskattade reserver 673 673 293 293 0 45 398 118 33 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 560 860 880 1 120 1 360 1 600 860 0 0
Kortfristiga skulder 590 279 635 783 792 743 731 535 685 648
Skulder och eget kapital 1 745 1 922 2 034 2 373 2 054 2 250 2 986 2 093 1 353 1 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 397 438 437 362 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 146 1 808 2 145 2 069 2 554 2 227 1 855 1 674 1 649 1 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 970 721 798 706 992 541 611 688 709 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Omsättning 6 439 5 949 6 182 6 283 6 734 6 352 6 528 6 448 6 428 5 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 819 748 830 799 764 778 806 796 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 361 370 400 446 374 353 354 350 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 818 151 849 243 174 630 389 374 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,24% -4,19% 3,03% -9,08% 4,57% -1,80% -3,49% 1,24% 8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,53% 31,22% -4,92% 27,86% 6,04% -18,31% 3,35% 10,03% 13,90% 31,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% 10,46% -1,67% 11,38% 1,94% -6,74% 1,61% 3,26% 2,95% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,22% 80,31% 79,67% 82,72% 80,39% 77,57% 78,39% 78,47% 77,23% 79,07%
Rörelsekapital/omsättning 1,09% 5,44% -0,28% -1,31% -5,43% -3,62% -1,48% 13,38% 0,64% 6,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,70% 48,70% 23,33% 26,71% 6,91% 6,01% 18,43% 31,72% 48,69% 49,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,61% 204,66% 94,49% 87,99% 53,91% 67,70% 83,04% 184,49% 100,29% 154,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...