Visa allt om U. Silverbratt AB
Visa allt om U. Silverbratt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 387 9 704 9 216 9 254 9 737 10 319 10 577 41 040 43 083 39 927
Övrig omsättning 297 285 343 283 303 299 754 436 60 49
Rörelseresultat (EBIT) 609 351 -279 -98 41 132 443 402 122 217
Resultat efter finansnetto 608 350 -278 -98 47 118 432 395 120 206
Årets resultat 360 208 -34 -6 21 116 293 203 82 154
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 89 49 90 167 177 217 271 188 327
Omsättningstillgångar 1 974 1 444 1 188 1 506 1 680 1 686 2 017 1 718 1 618 1 898
Tillgångar 2 044 1 533 1 237 1 596 1 847 1 862 2 234 1 989 1 807 2 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 587 379 413 570 649 733 440 536 604
Obeskattade reserver 236 91 0 243 336 319 363 331 222 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 100 150 4 4 39
Kortfristiga skulder 1 062 855 858 940 892 794 988 1 215 1 044 1 360
Skulder och eget kapital 2 044 1 533 1 237 1 596 1 847 1 862 2 234 1 989 1 807 2 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 304 396 276 376 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 511 1 383 1 616 1 639 1 630 1 241 1 354 1 365 1 224 1 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 530 582 537 588 563 587 621 600 613
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 150 100 200 0 300 150
Omsättning 10 684 9 989 9 559 9 537 10 040 10 618 11 331 41 476 43 143 39 976
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 731 1 617 1 317 1 322 1 391 1 474 1 511 5 863 6 155 7 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 327 320 312 319 303 334 324 317 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 627 365 -238 -56 86 209 518 491 261 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,04% 5,30% -0,41% -4,96% -5,64% -2,44% -74,23% -4,74% 7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,79% 22,90% -22,23% -5,76% 3,19% 7,09% 19,83% 20,26% 6,92% 9,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 3,62% -2,98% -0,99% 0,61% 1,28% 4,19% 0,98% 0,29% 0,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,71% 39,14% 37,51% 39,43% 39,40% 38,71% 38,56% 10,82% 10,33% 11,40%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 6,07% 3,58% 6,12% 8,09% 8,64% 9,73% 1,23% 1,33% 1,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,55% 42,92% 30,64% 37,10% 44,27% 47,48% 44,79% 34,10% 38,51% 34,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,78% 130,76% 97,44% 113,09% 142,83% 165,24% 156,38% 108,81% 91,00% 91,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...