Visa allt om Bertil Hallbergs Bilservice i Habo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 15 604 14 209 13 555 12 605 11 138 10 867 10 302 10 327 8 999 8 642
Övrig omsättning - - 16 - - - 10 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 447 818 821 870 493 258 578 695 549 309
Resultat efter finansnetto 439 818 820 870 500 260 580 699 549 310
Årets resultat 322 638 734 543 375 227 356 391 338 223
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 480 518 435 437 378 388 468 391 472
Omsättningstillgångar 3 939 3 748 3 367 2 988 2 508 2 624 2 591 2 643 2 748 1 834
Tillgångar 4 249 4 228 3 885 3 424 2 945 3 002 2 978 3 112 3 139 2 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 468 1 546 1 307 973 831 856 1 029 1 073 1 082 864
Obeskattade reserver 806 817 826 967 813 804 836 758 614 539
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 975 1 866 1 751 1 484 1 302 1 342 1 113 1 280 1 443 902
Skulder och eget kapital 4 249 4 228 3 885 3 424 2 945 3 002 2 978 3 112 3 139 2 306
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 415 386 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 254 2 170 2 048 1 995 1 510 1 159 1 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 1 062 955 919 921 800 662 671
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 400 400 400 400 400 120
Omsättning 15 604 14 209 13 571 12 605 11 138 10 867 10 312 10 333 8 999 8 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 951 2 030 1 936 1 801 1 591 1 811 1 717 1 721 1 800 1 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 576 537 482 457 509 498 470 446 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 616 1 001 991 1 046 652 434 770 874 716 498
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,82% 4,82% 7,54% 13,17% 2,49% 5,48% -0,24% 14,76% 4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,52% 19,35% 21,13% 25,41% 17,01% 8,76% 19,54% 22,53% 17,49% 13,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,86% 5,76% 6,06% 6,90% 4,50% 2,42% 5,65% 6,79% 6,10% 3,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,19% 49,02% 50,31% 49,93% 49,40% 46,01% 50,67% 48,78% 48,38% 47,72%
Rörelsekapital/omsättning 12,59% 13,25% 11,92% 11,93% 10,83% 11,80% 14,35% 13,20% 14,50% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,35% 51,64% 50,23% 50,45% 49,75% 49,40% 55,24% 52,43% 48,89% 54,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,51% 147,43% 141,18% 141,71% 114,82% 122,88% 148,16% 134,06% 143,59% 121,95%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...