Visa allt om Donsö Shipping AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 309 283 356 653 417 324 453 824 - 548 310 479 327
Övrig omsättning 38 158 0 0 11 871 - 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -84 861 42 968 59 679 68 890 - 100 141 110 745
Resultat efter finansnetto -112 897 20 237 32 579 49 252 - 22 442 49 112
Årets resultat -87 985 16 549 32 217 40 235 - 14 898 37 264
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 846 770 721 749 673 730 626 588 - 890 013 928 943
Omsättningstillgångar 71 388 50 101 99 775 138 627 - 108 057 71 059
Tillgångar 918 158 771 849 773 505 765 215 - 998 070 1 000 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 512 322 668 306 119 273 902 - 259 018 233 663
Minoritetsintressen 0 0 0 0 - 0 10 456
Avsättningar (tkr) 71 783 96 695 93 348 93 043 - 78 043 76 022
Långfristiga skulder 499 942 281 575 291 113 336 787 - 533 527 556 523
Kortfristiga skulder 83 921 70 911 82 924 61 482 - 127 482 123 337
Skulder och eget kapital 918 158 771 849 773 505 765 215 - 998 070 1 000 002
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0
Omsättning 347 441 356 653 417 324 465 695 - 548 310 479 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 671 83 892 100 056 109 652 - 153 366 152 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,28% -14,54% -8,04% - - 14,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,11% 6,07% 8,47% 10,34% - 10,72% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,04% 13,14% 15,70% 17,44% - 19,51% 23,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,05% -5,83% 4,04% 17,00% - -3,54% -10,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,59% 41,80% 39,58% 35,79% - 25,95% 23,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,89% 61,08% 107,84% 225,48% - 83,97% 57,02%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 636 379 769 172 309 283 356 615 417 205 360 296 323 298 195 897 102 369 41
Övrig omsättning 32 013 0 27 833 0 0 6 018 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 227 572 199 790 -95 013 28 749 47 562 43 901 18 720 37 350 24 976 17
Resultat efter finansnetto 145 603 141 227 -48 945 22 020 33 537 47 897 5 375 28 473 20 494 430
Årets resultat 0 70 224 -24 897 1 889 0 0 2 012 19 740 0 252
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 220 1 125 507 864 986 676 808 626 138 582 023 816 822 805 634 337 513 4 437
Omsättningstillgångar 244 591 213 817 71 248 49 993 96 978 255 033 78 715 50 021 24 788 2 729
Tillgångar 1 388 811 1 339 324 936 234 726 802 723 116 837 057 895 537 855 655 362 301 7 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 168 74 135 3 911 6 437 4 547 4 547 4 547 22 211 2 471 5 475
Obeskattade reserver 565 067 419 464 348 460 372 508 352 719 319 240 271 343 147 943 21 501 1 013
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 655 519 699 126 499 942 287 281 295 427 271 605 360 800 391 583 217 188 0
Kortfristiga skulder 107 057 146 600 83 921 60 575 70 423 241 664 258 847 293 919 121 142 679
Skulder och eget kapital 1 388 811 1 339 324 936 234 726 802 723 116 837 057 895 537 855 655 362 301 7 166
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 668 392 769 172 337 116 356 615 417 205 366 314 323 298 195 897 102 369 41
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 293 354 257 147 -52 348 64 486 83 622 80 128 57 214 53 452 32 352 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,26% 148,70% -13,27% -14,52% 15,80% 11,44% 65,03% 91,36% 249 580,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,35% 15,20% -3,79% 6,03% 7,90% 8,32% 2,97% 4,58% 6,91% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,87% 26,47% -11,46% 12,29% 13,70% 19,32% 8,23% 20,02% 24,47% 1 051,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,61% 8,74% -4,10% -2,97% 6,36% 3,71% -55,72% -124,50% -94,12% 5 000,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,14% 29,96% 29,45% 40,86% 38,68% 30,29% 24,14% 16,08% 5,31% 87,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,80% 133,33% 73,72% 71,32% 123,02% 105,53% 30,41% 16,67% 20,14% 401,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!