Visa allt om Favro Holding AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2015-12 2014-12 2014-04
Nettoomsättning 11 710 36 303 53 748 35 510 47 527
Övrig omsättning 3 921 379 10 491 1 702 1 035
Rörelseresultat (EBIT) -26 647 -15 901 -2 677 -1 989 659
Resultat efter finansnetto -26 806 199 590 -2 690 -2 059 632
Årets resultat -26 572 197 361 -2 734 -2 145 22
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2015-12 2014-12 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 756 7 119 10 183 871 1 018
Omsättningstillgångar 40 476 241 104 48 009 58 740 56 610
Tillgångar 45 232 248 223 58 192 59 611 57 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 657 239 261 46 400 48 702 38 290
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 237 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 575 8 725 11 792 10 908 19 338
Skulder och eget kapital 45 232 248 223 58 192 59 611 57 628
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2015-12
2014-12
2014-04
Löner till styrelse & VD 3 637 5 069 5 368 3 646 4 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 10 104 14 408 27 089 13 611 18 889
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 4 762 6 192 9 095 5 415 7 766
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 15 631 36 682 64 239 37 212 48 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 29 42 35 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 616 1 252 1 280 1 015 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 033 946 1 033 742 1 013
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -24 320 -13 573 -2 309 -1 350 1 899
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,74% - 51,36% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -58,76% 80,48% -4,45% -3,32% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -226,99% 550,31% -4,82% -5,57% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 263,89% 640,11% 67,38% 134,70% 78,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,83% 96,39% 79,74% 81,70% 66,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 422,73% 2 763,37% 407,13% 538,50% 292,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 4 779 22 431 51 054 52 981 35 510 47 602 41 036 32 345 26 625 18 862
Övrig omsättning 2 619 16 2 925 10 491 1 702 1 035 646 257 473 115
Rörelseresultat (EBIT) 2 249 -3 612 4 857 -1 002 21 2 408 569 3 535 1 190 605
Resultat efter finansnetto 2 434 212 154 4 915 -469 101 2 412 495 3 447 987 450
Årets resultat 0 213 350 1 906 -513 27 1 948 519 1 818 703 270
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 290 38 589 18 982 16 880 13 434 4 285 2 324 3 023 4 272 5 447
Omsättningstillgångar 35 874 235 725 53 087 48 411 57 461 55 390 16 469 7 519 3 794 3 882
Tillgångar 93 162 274 314 72 069 65 291 70 895 59 675 18 793 10 542 8 065 9 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 718 269 126 55 776 53 870 54 383 40 471 3 988 3 120 1 601 1 148
Obeskattade reserver 0 1 076 2 299 0 0 0 180 910 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 239 658
Kortfristiga skulder 444 4 111 13 994 11 421 16 512 19 204 14 625 6 512 6 225 7 524
Skulder och eget kapital 93 162 274 314 72 069 65 291 70 895 59 675 18 793 10 542 8 065 9 330
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 1 725 5 069 4 607 5 368 3 646 4 216 2 517 2 250 1 820 1 827
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 210 5 382 12 749 14 535 9 423 17 995 14 980 8 686 8 749 5 729
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 636 3 822 6 489 7 429 4 823 7 552 6 219 3 456 3 447 2 577
Utdelning till aktieägare 0 176 409 0 0 0 0 620 1 200 300 250
Omsättning 7 398 22 447 53 979 63 472 37 212 48 637 41 682 32 602 27 098 18 977
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 16 28 33 30 30 28 21 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 779 1 402 1 823 1 605 1 184 1 587 1 466 1 540 1 401 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 631 926 920 886 653 1 010 908 818 801 647
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 249 -2 832 7 125 -664 660 3 648 1 905 5 089 2 851 1 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,69% -56,06% -3,64% 49,20% - 16,00% 26,87% 21,48% 41,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 77,40% 6,90% -0,62% 0,20% 4,16% 3,03% 33,53% 14,76% 6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,40% 946,50% 9,74% -0,77% 0,40% 5,21% 1,39% 10,93% 4,47% 3,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 741,37% 1 032,56% 76,57% 69,82% 115,32% 76,02% 4,49% 3,11% -9,13% -19,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,52% 98,41% 79,88% 82,51% 76,71% 67,82% 21,93% 35,96% 19,85% 12,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 079,73% 5 734,01% 379,36% 423,88% 348,00% 288,43% 112,61% 115,46% 60,95% 51,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...