Visa allt om LM Nyströms Skog AB
Visa allt om LM Nyströms Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 109 3 841 4 095 3 905 3 815 4 462 3 986 3 493 3 817 4 260
Övrig omsättning 137 74 639 109 111 137 124 561 109 119
Rörelseresultat (EBIT) -76 -602 566 161 -364 282 106 181 -29 515
Resultat efter finansnetto -146 -657 485 98 -440 172 10 127 -132 389
Årets resultat -62 99 258 73 0 5 4 90 10 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 959 2 870 3 770 1 798 2 427 3 392 4 070 4 910 2 432 3 157
Omsättningstillgångar 919 880 1 211 1 209 968 1 028 862 1 577 864 607
Tillgångar 2 879 3 750 4 981 3 007 3 395 4 420 4 932 6 486 3 297 3 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 635 697 598 340 267 267 262 298 221 212
Obeskattade reserver 0 84 864 714 714 1 160 1 000 1 000 1 000 1 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 225 1 488 2 155 847 1 289 1 731 2 312 4 019 879 1 340
Kortfristiga skulder 1 019 1 482 1 364 1 106 1 125 1 262 1 358 1 170 1 197 1 062
Skulder och eget kapital 2 879 3 750 4 981 3 007 3 395 4 420 4 932 6 486 3 297 3 764
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 599 614 606 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 238 1 240 1 233 1 220 1 250 585 592 586 562
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 672 672 560 636 600 586 554 576 477
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 14 0
Omsättning 4 246 3 915 4 734 4 014 3 926 4 599 4 110 4 054 3 926 4 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 027 960 1 024 976 954 1 116 997 873 954 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 487 485 451 472 482 462 455 468 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 835 351 1 325 789 601 1 222 1 033 1 105 696 1 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,98% -6,20% 4,87% 2,36% -14,50% 11,94% 14,11% -8,49% -10,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,64% -15,17% 11,40% 5,45% -10,40% 6,54% 2,19% 2,82% -0,79% 13,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,85% -14,81% 13,87% 4,20% -9,25% 6,48% 2,71% 5,24% -0,68% 12,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,43% -15,67% -3,74% 2,64% -4,12% -5,24% -12,44% 11,65% -8,72% -10,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,06% 20,33% 25,54% 29,83% 23,36% 25,38% 20,26% 15,96% 28,54% 27,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,19% 59,38% 88,78% 109,31% 86,04% 81,46% 63,48% 134,79% 72,18% 57,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...