Visa allt om Anders Hanser Produktion AB
Visa allt om Anders Hanser Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 057 1 619 1 736 1 181 1 295 1 178 1 157 1 327 2 109 2 764
Övrig omsättning 174 103 122 186 - 21 116 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 52 159 -103 -138 116 -108 -9 4 -38
Resultat efter finansnetto -44 51 159 -102 -138 116 -109 -8 -14 -96
Årets resultat -44 51 159 -102 -138 116 -109 -8 -14 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 47 22 22 31 56 110 166 182 226
Omsättningstillgångar 302 526 947 372 486 549 509 542 569 1 764
Tillgångar 342 573 969 394 517 605 619 708 751 1 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 310 259 100 187 175 59 168 176 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794
Kortfristiga skulder 76 263 711 294 330 429 560 540 575 1 006
Skulder och eget kapital 342 573 969 394 517 605 619 708 751 1 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 175 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 198 198 198 190 14 0 206 225 482 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 73 75 73 71 4 0 65 75 218 324
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 231 1 722 1 858 1 367 1 295 1 199 1 273 1 327 2 109 2 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 057 1 619 1 736 1 181 1 295 1 178 1 157 1 327 703 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 279 271 261 30 36 307 316 297 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 58 159 -94 -113 141 -53 114 124 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,71% -6,74% 46,99% -8,80% 9,93% 1,82% -12,81% -37,08% -23,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,87% 9,08% 16,41% -26,14% -26,69% 19,17% -17,45% -1,13% 0,93% -1,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,16% 3,21% 9,16% -8,72% -10,66% 9,85% -9,33% -0,60% 0,33% -1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,81% 65,23% 62,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,38% 16,24% 13,59% 6,60% 12,05% 10,19% -4,41% 0,15% -0,28% 27,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,78% 54,10% 26,73% 25,38% 36,17% 28,93% 9,53% 23,73% 23,44% 9,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 397,37% 198,48% 132,63% 123,13% 130,61% 127,97% 90,89% 100,37% 98,96% 175,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...