Visa allt om Mölndals Kylbud AB
Visa allt om Mölndals Kylbud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 984 1 001 3 098 5 328 7 043 5 977 5 188 5 482 5 846 4 550
Övrig omsättning - 27 367 488 383 399 295 231 137 28
Rörelseresultat (EBIT) 25 -182 15 59 197 284 23 47 23 409
Resultat efter finansnetto 3 -214 -50 -38 57 257 3 -5 -57 376
Årets resultat 3 -29 8 4 17 76 -34 -104 95 275
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 546 1 002 1 964 2 474 2 520 1 094 947 1 482 1 150
Omsättningstillgångar 396 228 311 706 900 874 671 736 1 086 838
Tillgångar 798 775 1 313 2 670 3 374 3 394 1 765 1 683 2 568 1 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 102 131 123 120 183 108 141 396 376
Obeskattade reserver 0 0 90 110 110 110 0 0 108 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 299 430 553 1 198 1 712 1 796 437 294 735 506
Kortfristiga skulder 395 243 539 1 239 1 433 1 306 1 222 1 247 1 330 808
Skulder och eget kapital 798 775 1 313 2 670 3 374 3 394 1 765 1 683 2 568 1 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 175 188 250 282 415 417 380 288 276 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 841 1 677 1 908 1 801 1 493 1 538 1 319 419
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 104 431 767 924 764 736 732 621 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 80 0 0 150 75
Omsättning 984 1 028 3 465 5 816 7 426 6 376 5 483 5 713 5 983 4 578
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 5 6 6 6 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 984 1 001 1 033 1 066 1 174 996 865 914 974 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 299 511 547 543 499 437 429 371 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 0 340 592 806 731 419 640 803 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,70% -67,69% -41,85% -24,35% 17,84% 15,21% -5,36% -6,23% 28,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% -23,48% 1,14% 2,43% 5,84% 8,52% 1,30% 3,27% 1,17% 20,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% -18,18% 0,48% 1,22% 2,80% 4,84% 0,44% 1,00% 0,51% 9,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,10% -1,50% -7,36% -10,00% -7,57% -7,23% -10,62% -9,32% -4,17% 0,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,16% 13,16% 15,32% 7,64% 5,96% 7,78% 6,12% 8,38% 18,45% 29,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,23% 54,73% 57,70% 56,98% 62,81% 66,92% 54,91% 59,02% 81,65% 103,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...