Visa allt om Creative Concept Nordic AB
Visa allt om Creative Concept Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 52 147 40 959 56 907 39 868 39 933 46 492 32 707 46 351 30 938 13 549
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 915 1 093 221 -475 940 2 423 1 792 626 3 299 109
Resultat efter finansnetto 810 977 140 -466 918 1 922 2 195 734 3 322 220
Årets resultat 123 47 101 44 26 35 23 347 1 783 150
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 117 160 0
Omsättningstillgångar 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 178 8 209 7 980 6 260
Tillgångar 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 180 8 326 8 141 6 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 439 316 269 168 724 698 1 163 1 640 1 900 257
Obeskattade reserver 50 0 90 90 1 125 1 125 1 085 1 035 835 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 175 3 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 293 17 283 14 988 11 085 10 970 14 146 14 932 5 651 5 405 6 002
Skulder och eget kapital 14 957 21 270 15 347 11 343 12 819 15 969 17 180 8 326 8 141 6 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 553 647 600 370 600 1 000 120 810 832 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 110 - 0
Löner till övriga anställda 2 180 1 926 2 733 1 940 2 098 1 595 926 1 946 421 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 187 896 1 081 739 829 797 329 905 445 2 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 0 500 500 608 140
Omsättning 52 147 40 959 56 907 39 868 39 933 46 492 32 707 46 351 30 938 13 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 6 6 6 3 6 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 450 5 851 7 113 6 645 6 656 7 749 10 902 7 725 15 469 13 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 527 590 544 624 599 543 649 933 3 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 915 1 093 221 -475 940 2 426 1 807 676 3 368 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,32% -28,02% 42,74% -0,16% -14,11% 42,15% -29,44% 49,82% 128,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,12% 5,15% 1,45% -4,08% 7,77% 16,90% 13,49% 8,90% 41,74% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 2,67% 0,39% -1,16% 2,49% 5,81% 7,09% 1,60% 10,98% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,39% 15,37% 11,11% 12,24% 22,56% 18,65% 14,02% 17,87% 19,67% 28,60%
Rörelsekapital/omsättning 7,03% 9,73% 0,63% 0,65% 4,63% 3,92% 6,87% 5,52% 8,32% 1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,20% 1,49% 2,21% 2,07% 12,12% 9,56% 11,42% 28,65% 30,72% 4,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,36% 121,69% 102,40% 97,29% 110,05% 89,57% 98,08% 132,90% 147,64% 104,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...