Visa allt om Swedaudit AB
Visa allt om Swedaudit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 549 228 384 891 846 769 920 593 1 048 605
Övrig omsättning 31 - 5 - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 -95 3 63 22 2 40 -17 136 5
Resultat efter finansnetto 44 -113 -11 49 -1 -14 34 -40 123 -5
Årets resultat 44 -102 0 27 1 3 15 -8 130 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 324 84 112 0 5 4 10 34 54
Omsättningstillgångar 544 447 853 849 797 780 795 698 833 574
Tillgångar 812 770 937 961 797 785 799 708 867 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 50 152 152 125 125 131 116 304 264
Obeskattade reserver 0 0 11 24 10 15 35 24 57 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 623 699 679 643 594 562 523 514 308 177
Kortfristiga skulder 95 22 94 142 67 84 110 53 198 69
Skulder och eget kapital 812 770 937 961 797 785 799 708 867 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 122 142 122 259 122 181 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 41 - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 36 74 163 0 0 0 8 83 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 9 19 22 21 21 26 14 48 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 180 90
Omsättning 580 228 389 891 846 770 920 593 1 048 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 228 384 - - 769 920 593 1 048 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 52 102 - - 165 294 128 349 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 -67 31 91 22 6 45 7 156 25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 140,79% -40,62% -56,90% 5,32% 10,01% -16,41% 55,14% -43,42% 73,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,40% -12,34% 0,43% 7,28% 2,76% 1,02% 5,26% -1,98% 15,80% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,47% -41,67% 1,04% 7,86% 2,60% 1,04% 4,57% -2,36% 13,07% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 95,52% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,79% 186,40% 197,66% 79,35% 86,29% 90,51% 74,46% 108,77% 60,59% 83,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,58% 6,49% 17,14% 17,76% 16,61% 17,33% 19,62% 18,88% 39,80% 55,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 572,63% 2 031,82% 907,45% 597,89% 1 189,55% 928,57% 722,73% 1 316,98% 420,71% 831,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...