Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB
Visa allt om Fredrik Hagstedt totalservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 984 1 121 523 562 318 390 712 1 850 2 969 2 775
Övrig omsättning - - - - - - - 32 6 24
Rörelseresultat (EBIT) 236 543 324 216 3 8 2 -237 25 -309
Resultat efter finansnetto 231 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327
Årets resultat 231 540 324 203 -313 -274 -185 -422 -191 -327
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 137 48 8 4 904 5 147 5 397 5 634 5 441 3 577
Omsättningstillgångar 550 475 197 258 -40 35 49 365 591 1 133
Tillgångar 650 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 169 -396 -720 -923 -610 -337 -151 271 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 123 398 698 853 4 785 4 933 5 068 5 353 4 257
Kortfristiga skulder 275 321 244 288 4 934 1 007 849 1 082 409 291
Skulder och eget kapital 650 613 246 266 4 864 5 182 5 446 5 999 6 033 4 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 81 219 227 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 72 56 0 0 0 73 368 470 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 12 18 0 0 0 31 176 251 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 984 1 121 523 562 318 390 712 1 882 2 975 2 799
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 0 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 984 1 121 523 - - - 356 617 990 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 91 78 - - - 50 255 252 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 586 337 232 246 258 226 -6 170 -230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,22% 114,34% -6,94% 76,73% -18,46% -45,22% -61,51% -37,69% 6,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,31% 88,58% 131,71% 81,58% 0,06% 0,15% 0,07% -3,95% 0,46% -6,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,98% 48,44% 61,95% 38,61% 0,94% 2,05% 0,56% -12,81% 0,94% -11,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,82% 84,92% 89,48% 96,44% 99,69% 98,46% 86,52% 66,70% 46,04% 30,52%
Rörelsekapital/omsättning 27,95% 13,74% -8,99% -5,34% -1 564,15% -249,23% -112,36% -38,76% 6,13% 30,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,54% 27,57% -160,98% -270,68% -18,98% -11,77% -6,19% -2,52% 4,49% 3,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,00% 142,37% 73,77% 89,58% -0,85% 3,48% 5,54% 31,33% 103,91% 325,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...