Visa allt om B-E Trailer Sweden AB
Visa allt om B-E Trailer Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 514 5 768 3 480 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 1 889
Övrig omsättning 11 231 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 351 784 245 187 -87 -36 933 -449 655 -114
Resultat efter finansnetto 332 762 179 141 -103 -53 919 -469 634 -132
Årets resultat 149 285 139 141 -103 -53 811 -469 634 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 066 924 1 331 405 13 18 59 81 107 200
Omsättningstillgångar 1 601 1 843 673 1 736 1 135 1 853 1 601 659 1 466 537
Tillgångar 2 666 2 768 2 004 2 140 1 148 1 871 1 660 740 1 573 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 396 1 111 972 831 934 987 176 645 11
Obeskattade reserver 533 394 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 318 544 565 0 0 0 0 34 93
Kortfristiga skulder 516 660 349 604 317 937 672 564 894 633
Skulder och eget kapital 2 666 2 768 2 004 2 140 1 148 1 871 1 660 740 1 573 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 254 238 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 239 237 247 240 233 0 0 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 79 78 81 86 77 83 78 47 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 525 5 999 3 481 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 1 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 514 5 768 3 480 4 038 4 147 9 973 8 173 3 346 7 998 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 323 315 333 326 314 342 307 200 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 440 834 323 229 -82 -20 948 -423 813 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,27% 65,75% -13,82% -2,63% -58,42% 22,02% 144,26% -58,16% 323,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,17% 28,36% 12,28% 8,79% -7,58% -1,92% 56,20% -60,68% 41,70% -15,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,67% 13,61% 7,07% 4,66% -2,10% -0,36% 11,42% -13,42% 8,20% -5,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,76% 23,79% 30,95% 23,58% 15,65% 8,44% 19,63% 6,49% 20,71% 20,28%
Rörelsekapital/omsättning 14,44% 20,51% 9,31% 28,03% 19,73% 9,18% 11,37% 2,84% 7,15% -5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,55% 61,54% 55,44% 45,42% 72,39% 49,92% 59,46% 23,78% 41,00% 1,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,43% 279,24% 192,84% 121,19% 124,92% 118,89% 128,27% 7,98% 122,48% 11,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...