Visa allt om Fastighetsskötsel Enköping AB
Visa allt om Fastighetsskötsel Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 918 7 333 7 775 7 082 7 290 5 374 4 518 3 069 2 333 2 172
Övrig omsättning 541 999 510 210 185 208 41 - 95 126
Rörelseresultat (EBIT) -18 320 304 57 64 63 44 472 -34 295
Resultat efter finansnetto -21 313 289 35 33 52 44 472 -33 295
Årets resultat 33 186 170 26 24 29 32 20 -33 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 590 703 381 850 831 1 073 306 151 70 100
Omsättningstillgångar 2 099 2 226 1 906 1 413 1 831 1 638 1 787 1 091 503 516
Tillgångar 2 689 2 929 2 287 2 263 2 662 2 710 2 093 1 242 573 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 636 449 279 253 230 201 168 148 181
Obeskattade reserver 168 182 107 37 37 37 24 24 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 553 0 137 317 403 641 86 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 300 2 111 1 594 1 629 1 969 1 803 1 782 1 050 401 411
Skulder och eget kapital 2 689 2 929 2 287 2 263 2 662 2 710 2 093 1 242 573 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 3 621 3 029 2 576 2 402 1 716 1 027 763 972 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 1 238 1 052 964 893 605 376 310 371 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 459 8 332 8 285 7 292 7 475 5 582 4 559 3 069 2 428 2 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 9 8 7 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 720 667 864 885 1 041 896 904 767 583 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 444 458 445 475 409 305 299 368 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 560 773 322 298 197 141 519 -4 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,98% -5,68% 9,79% -2,85% 35,65% 18,95% 47,21% 31,55% 7,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,67% 10,93% 13,29% 2,52% 2,40% 2,32% 2,10% 38,00% -5,76% 48,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,23% 4,36% 3,91% 0,80% 0,88% 1,17% 0,97% 15,38% -1,41% 13,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,96% 87,84% 89,07% 91,82% 91,59% 89,67% 84,97% 84,72% 84,78% 86,28%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% 1,57% 4,01% -3,05% -1,89% -3,07% 0,11% 1,34% 4,37% 4,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,72% 26,56% 23,28% 13,60% 10,53% 9,49% 10,45% 14,95% 28,84% 32,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,77% 103,55% 117,06% 84,10% 92,13% 89,96% 99,49% 102,57% 121,45% 121,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...