Visa allt om Alladin Mäklare AB
Visa allt om Alladin Mäklare AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 1 1 592 1 257 1 236 1 406 1 664 1 640 2 253 3 887
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -95 491 80 5 211 26 26 -695 88
Resultat efter finansnetto -42 -95 491 80 8 215 25 24 -680 120
Årets resultat -42 -1 332 80 8 215 25 24 -502 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 40 68 73 118 174 148 101
Omsättningstillgångar 232 377 1 276 483 640 900 560 447 305 1 374
Tillgångar 232 377 1 300 523 709 973 678 621 453 1 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 200 536 205 175 367 152 127 103 445
Obeskattade reserver 0 0 96 0 0 0 0 0 0 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 177 668 319 534 606 525 494 350 852
Skulder och eget kapital 232 377 1 300 523 709 973 678 621 453 1 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 416 230 540 1 033
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 345 326 277 282 217 132 525 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 97 103 88 90 169 109 306 539
Utdelning till aktieägare 0 0 335 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 0 1 1 592 1 257 1 236 1 406 1 664 1 640 2 253 3 887
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 2 2 2 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 796 629 618 703 555 547 563 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 246 233 200 118 212 151 282 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 -95 507 108 30 256 77 92 -656 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,94% 26,65% 1,70% -12,09% -15,50% 1,46% -27,21% -42,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -25,20% 37,85% 15,87% 1,69% 22,40% 4,13% 4,19% -148,57% 8,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -9 500,00% 30,90% 6,60% 0,97% 15,50% 1,68% 1,59% -29,87% 3,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 96,04% 97,22% 96,12% 95,95% 97,36% 99,21% 98,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 20 000,00% 38,19% 13,05% 8,58% 20,91% 2,10% -2,87% -2,00% 13,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,10% 53,05% 46,99% 39,20% 24,68% 37,72% 22,42% 20,45% 22,74% 38,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,51% 212,99% 191,02% 151,41% 119,85% 148,51% 106,67% 90,49% 87,14% 161,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...