Visa allt om Advokat Johan Eriksson AB
Visa allt om Advokat Johan Eriksson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 223 3 644 3 858 3 346 4 765 3 424 3 549 3 646 3 185 2 982
Övrig omsättning 314 103 320 271 8 87 101 81 33 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 311 832 982 576 1 495 602 578 617 233 280
Resultat efter finansnetto 1 305 828 974 558 1 468 576 556 593 231 261
Årets resultat 1 003 732 745 612 779 406 391 415 150 260
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 183 481 639 440 546 520 293 240 295
Omsättningstillgångar 1 628 1 270 1 161 941 2 468 776 979 1 512 932 990
Tillgångar 1 966 1 454 1 642 1 580 2 908 1 322 1 498 1 805 1 173 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 231 928 896 851 939 560 554 564 299 399
Obeskattade reserver 0 0 135 135 385 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 735 525 611 594 1 584 762 944 1 242 874 886
Skulder och eget kapital 1 966 1 454 1 642 1 580 2 908 1 322 1 498 1 805 1 173 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 062 1 098 1 208 1 215 1 440 1 225 910
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 419 1 362 380 340 300 297 283 283 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 664 623 658 669 692 698 767 709 593
Utdelning till aktieägare 1 000 700 700 700 700 400 400 400 150 250
Omsättning 4 537 3 747 4 178 3 617 4 773 3 511 3 650 3 727 3 218 2 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 112 1 822 1 929 1 673 2 383 1 712 1 775 1 823 1 593 1 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 167 1 070 1 086 1 091 1 076 1 141 1 129 1 268 1 130 903
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 316 837 1 062 656 1 553 662 638 645 270 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,89% -5,55% 15,30% -29,78% 39,16% -3,52% -2,66% 14,47% 6,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,68% 57,22% 59,81% 36,46% 51,41% 45,54% 38,58% 34,18% 21,65% 21,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,04% 22,83% 25,45% 17,21% 31,37% 17,58% 16,29% 16,92% 7,97% 9,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,63% 93,60% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,15% 20,44% 14,26% 10,37% 18,55% 0,41% 0,99% 7,41% 1,82% 3,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,61% 63,82% 60,98% 60,53% 42,05% 42,36% 36,98% 31,25% 25,49% 31,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,50% 241,90% 190,02% 158,42% 155,81% 101,84% 82,52% 85,51% 40,27% 111,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...