Visa allt om Per Höglund Bensin & Service AB
Visa allt om Per Höglund Bensin & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 8 276 9 636 28 974 31 683 29 875
Övrig omsättning - 27 - 30 59 1 404 687 492 183 263
Rörelseresultat (EBIT) -24 4 -6 -8 -29 1 048 468 290 619 872
Resultat efter finansnetto -18 277 241 117 26 1 056 468 297 635 883
Årets resultat 82 195 139 60 16 655 267 129 475 609
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 57 604 776 443 637
Omsättningstillgångar 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 577 2 093 1 760 2 260 2 013
Tillgångar 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 634 2 696 2 536 2 703 2 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 917 893 1 124 1 064 1 648 1 844 1 577 1 448 1 273
Obeskattade reserver 478 605 580 520 489 489 326 225 109 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 99 68 96 111 497 527 735 1 146 1 237
Skulder och eget kapital 1 401 1 622 1 540 1 740 1 663 2 634 2 696 2 536 2 703 2 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 375 390 360 350 320
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 930 1 074 1 084 1 064 959
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 17 497 554 661 620 578
Utdelning till aktieägare 160 160 170 370 0 600 850 0 0 300
Omsättning 0 27 0 30 61 9 680 10 323 29 466 31 866 30 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 655 1 927 5 795 6 337 5 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 364 423 481 466 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -24 4 -6 -8 -29 1 268 685 472 787 1 032
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -99,98% -14,11% -66,74% -8,55% 6,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 1,68% 40,09% 17,36% 11,71% 23,53% 33,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 1 400,00% 12,76% 4,86% 1,03% 2,01% 2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - -450,00% 41,69% 41,12% 16,10% 17,50% 18,55%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 77 600,00% 25,13% 16,25% 3,54% 3,52% 2,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,57% 85,63% 87,36% 86,62% 85,65% 76,25% 77,31% 68,57% 56,47% 51,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 687,95% 1 638,38% 2 264,71% 1 812,50% 1 498,20% 518,51% 317,84% 179,32% 109,95% 97,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...