Visa allt om Slutplattan JETVI 100822 AB
Visa allt om Slutplattan JETVI 100822 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 448 1 075 3 291 3 065 2 830 2 898 2 988 2 620 8 135 4 850
Övrig omsättning 23 1 - 10 55 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 44 356 291 65 -156 -306 -309 272 -522
Resultat efter finansnetto 164 92 375 291 64 -158 -308 -308 273 -519
Årets resultat 127 77 375 291 64 -158 -308 -298 252 -241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 20 36 47 68
Omsättningstillgångar 460 394 1 752 738 656 781 357 1 061 1 168 932
Tillgångar 460 394 1 752 738 656 790 377 1 097 1 214 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 368 291 664 389 99 35 192 500 798 546
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 103 1 088 349 557 755 185 597 407 455
Skulder och eget kapital 460 394 1 752 738 656 790 377 1 097 1 214 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 57 - 0 - 0 505 466 643 603
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 159 1 456 311 380 0 0 0 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 6 16 16 100 121 147 129 143 225
Utdelning till aktieägare 200 0 450 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 471 1 076 3 291 3 075 2 885 2 909 2 988 2 620 8 135 4 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 075 3 291 3 065 1 415 1 449 1 494 1 310 4 068 2 425
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 35 67 180 186 209 254 330 303 408 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 44 356 291 69 -145 -290 -293 290 -500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,70% -67,34% 7,37% 8,30% -2,35% -3,01% 14,05% -67,79% 67,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,09% 23,35% 21,46% 39,57% 9,91% -19,75% -81,17% -27,99% 23,39% -51,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,46% 8,56% 11,43% 9,53% 2,30% -5,38% -10,24% -11,72% 3,49% -10,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,41% 21,67% 22,58% 20,59% 18,41% 18,50% 18,47% 19,27% 17,75% 14,95%
Rörelsekapital/omsättning 25,41% 27,07% 20,18% 12,69% 3,50% 0,90% 5,76% 17,71% 9,35% 9,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,00% 73,86% 37,90% 52,71% 15,09% 4,43% 50,93% 45,58% 66,27% 54,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 493,48% 373,79% 159,65% 207,16% 114,18% 101,99% 183,24% 175,21% 281,08% 198,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...