Visa allt om Chicco Scandinavia AB
Visa allt om Chicco Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 963 19 606 12 518 11 923 10 103 8 793 7 781 7 319 7 254 6 380
Övrig omsättning - - 75 29 48 27 - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) -724 2 580 1 855 1 794 795 592 304 386 640 658
Resultat efter finansnetto -613 7 320 1 876 1 794 796 592 308 384 639 611
Årets resultat 2 6 096 3 684 1 994 1 718 1 077 497 404 180 164
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 914 2 670 1 577 787 998 1 209 1 383 1 682 1 873 2 017
Omsättningstillgångar 4 971 5 304 3 966 4 063 2 551 1 680 1 205 900 504 442
Tillgångar 7 884 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 678 6 196 3 784 2 095 1 819 1 181 604 527 473 261
Obeskattade reserver 148 765 0 1 329 408 750 1 048 1 199 992 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 42 46 62 80 96 112 277
Kortfristiga skulder 6 058 1 014 1 758 1 384 1 275 896 856 759 800 1 305
Skulder och eget kapital 7 884 7 974 5 542 4 850 3 549 2 889 2 588 2 581 2 377 2 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 372 372 368 360 330 0 260 220
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 137 4 891 2 716 2 622 2 326 1 976 1 609 1 732 1 433 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 100 1 443 828 658 729 657 438 590 546 381
Utdelning till aktieägare 0 4 520 3 684 1 995 1 718 1 080 500 420 350 0
Omsättning 11 963 19 606 12 593 11 952 10 151 8 820 7 781 7 319 7 254 6 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 12 11 10 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 196 1 961 963 994 918 879 973 1 046 1 036 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 642 303 315 312 299 310 337 324 283
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -650 2 728 2 068 2 007 1 008 805 514 620 816 832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,98% - 4,99% 18,01% 14,90% 13,01% 6,31% 0,90% 13,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,55% 91,82% 33,89% 36,99% 22,43% 20,49% 11,98% 14,96% 27,89% 27,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,97% 37,35% 15,00% 15,05% 7,88% 6,73% 3,98% 5,27% 9,14% 10,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,81% 63,97% 63,76% 63,67% 59,44% 58,92% 57,58% 60,02% 59,35% 56,18%
Rörelsekapital/omsättning -9,09% 21,88% 17,64% 22,47% 12,63% 8,92% 4,49% 1,93% -4,08% -13,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,75% 85,19% 68,28% 63,39% 59,73% 60,01% 53,18% 53,87% 49,95% 28,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,14% 516,77% 220,76% 287,86% 194,59% 178,91% 133,29% 108,30% 48,75% 25,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...