Visa allt om Klädlagret Redbergslid AB
Visa allt om Klädlagret Redbergslid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 496 4 135 4 165 4 305 4 472 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037
Övrig omsättning - - - - 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 400 120 301 182 30 118 422 -137 179 151
Resultat efter finansnetto 400 117 238 25 30 121 423 -136 182 153
Årets resultat 280 91 140 17 13 89 295 -136 138 178
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 38 59 81 92 9 13 22 6 8
Omsättningstillgångar 1 040 844 879 773 827 965 1 181 849 964 939
Tillgångar 1 057 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 388 217 264 244 376 364 475 339 475 337
Obeskattade reserver 169 129 129 70 70 70 70 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 535 545 539 472 541 649 531 494 609
Skulder och eget kapital 1 057 882 939 854 919 974 1 194 871 969 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 162 243 258 44 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 682 729 639 737 361 483 463 484 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 285 306 281 296 194 231 229 202 200
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 150 0 0 0 0 150
Omsättning 4 496 4 135 4 165 4 305 4 487 4 115 4 287 4 487 4 130 4 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 378 1 388 1 435 1 491 1 372 1 429 1 496 1 377 1 346
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 280 292 246 289 247 351 347 255 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 422 142 323 206 57 122 431 -131 181 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,73% -0,72% -3,25% -3,73% 8,68% -4,01% -4,46% 8,64% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,84% 13,61% 25,67% 3,75% 3,37% 12,42% 35,43% -15,61% 18,78% 16,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,90% 2,90% 5,79% 0,74% 0,69% 2,94% 9,87% -3,03% 4,41% 3,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,40% 48,92% 54,45% 45,78% 46,09% 47,27% 54,70% 42,75% 48,01% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 12,03% 7,47% 8,02% 5,44% 7,94% 10,30% 12,41% 7,09% 11,38% 8,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,18% 36,01% 38,83% 34,96% 46,53% 42,67% 44,10% 38,92% 49,02% 35,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,37% 53,64% 66,61% 53,80% 76,48% 109,24% 110,02% 79,85% 119,43% 88,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...