Visa allt om Middle Atlantic AB
Visa allt om Middle Atlantic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 001 16 812 16 148 15 525 15 261 8 227 9 127 5 696 16 044 18 248
Övrig omsättning 244 45 22 - 54 - - 19 179 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 757 1 716 711 1 653 876 897 315 546 1 462 2 041
Resultat efter finansnetto 1 720 1 700 695 1 637 864 885 299 514 1 464 2 100
Årets resultat 1 319 1 315 593 1 266 626 807 251 315 821 1 496
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 444 228 342 457 271 255 381 534 120 34
Omsättningstillgångar 2 589 2 937 2 497 4 021 1 902 2 210 1 581 1 603 2 574 4 684
Tillgångar 3 034 3 165 2 839 4 478 2 173 2 465 1 961 2 137 2 693 4 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 430 1 462 1 047 1 708 1 042 1 168 661 709 1 195 1 773
Obeskattade reserver 0 0 0 85 85 85 300 358 300 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 603 1 704 1 792 2 685 1 046 1 213 1 000 1 070 1 199 2 944
Skulder och eget kapital 3 034 3 165 2 839 4 478 2 173 2 465 1 961 2 137 2 693 4 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 567 - 587 760 896 876
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 490 2 533 2 426 1 376 1 866 1 191 263 2 429 2 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 836 658 687 544 535 518 338 1 180 1 243
Utdelning till aktieägare 1 320 1 350 600 1 254 600 752 300 300 800 1 400
Omsättning 24 245 16 857 16 170 15 525 15 315 8 227 9 127 5 715 16 223 18 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 7 6 6 5 3 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 000 2 402 2 019 2 218 2 544 1 371 1 825 1 899 1 604 2 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 478 405 452 422 409 476 460 457 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 955 1 830 825 1 833 1 021 1 023 443 680 1 490 2 050
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,76% 4,11% 4,01% 1,73% 85,50% -9,86% 60,24% -64,50% -12,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,94% 54,25% 25,08% 36,96% 40,50% 36,59% 16,11% 25,78% 56,03% 45,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,32% 10,21% 4,41% 10,66% 5,77% 10,96% 3,46% 9,67% 9,41% 11,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,20% 35,76% 32,21% 37,85% 29,60% 51,72% 39,75% 49,39% 42,85% 41,12%
Rörelsekapital/omsättning 4,11% 7,33% 4,37% 8,61% 5,61% 12,12% 6,37% 9,36% 8,57% 9,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,13% 46,19% 36,88% 39,62% 50,84% 49,92% 44,98% 45,52% 52,40% 37,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,51% 172,36% 139,34% 149,76% 181,84% 182,19% 158,10% 149,81% 214,68% 159,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...