Visa allt om Xilium AB
Visa allt om Xilium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 828 2 013 1 611 522 124 154 124 126 120 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 098 1 540 1 275 385 57 114 70 91 73 75
Resultat efter finansnetto 16 825 13 699 6 416 46 619 71 5 078 34 56 45 40
Årets resultat 12 425 12 009 3 531 46 382 52 5 058 25 40 32 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 883 9 945 17 632 14 596 1 997 6 997 1 087 1 087 1 087 1 093
Omsättningstillgångar 71 466 57 708 37 620 35 805 2 377 447 384 335 376 297
Tillgångar 83 349 67 653 55 253 50 401 4 374 7 444 1 471 1 423 1 463 1 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 286 63 362 52 353 49 822 4 340 5 288 230 205 165 133
Obeskattade reserver 5 238 2 738 1 738 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 234 234 234 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200
Kortfristiga skulder 3 590 1 319 928 345 34 2 157 41 18 98 57
Skulder och eget kapital 83 349 67 653 55 253 50 401 4 374 7 444 1 471 1 423 1 463 1 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 000 1 000 900 1 000 0 0 0 0
Omsättning 7 828 2 013 1 611 522 124 154 124 126 120 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 360 1 802 1 472 429 57 114 70 91 79 81
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 288,87% 24,95% 208,62% 320,97% -19,48% 24,19% -1,59% 5,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,19% 21,91% 11,61% 92,50% 1,99% 68,70% 4,76% 6,39% 5,54% 5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 214,96% 736,51% 398,26% 8 930,84% 70,16% 3 320,78% 56,45% 72,22% 67,50% 64,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 867,09% 2 801,24% 2 277,59% 6 793,10% 1 889,52% -1 110,39% 276,61% 251,59% 231,67% 200,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,03% 96,81% 97,20% 98,85% 99,22% 71,04% 15,64% 14,41% 11,28% 9,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 977,63% 4 375,13% 4 053,88% 10 378,26% 6 991,18% 20,72% 936,59% 1 861,11% 383,67% 521,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...