Visa allt om Injab Transmission AB
Visa allt om Injab Transmission AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 351 1 112 1 692 359 845 1 456 803 1 425 1 663 2 418
Övrig omsättning - - 11 278 799 873 142 22 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 759 -191 88 163 527 13 206 46 52
Resultat efter finansnetto 9 759 1 108 165 527 118 203 47 52
Årets resultat 7 641 0 68 91 292 113 110 26 41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 150 150 151 152 153 159
Omsättningstillgångar 968 1 164 1 736 1 536 1 791 1 321 709 888 636 751
Tillgångar 968 1 164 1 736 1 536 1 941 1 471 860 1 040 789 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 876 1 069 728 728 660 869 577 464 354 327
Obeskattade reserver 0 0 63 255 233 192 62 62 12 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 95 944 554 1 049 410 221 515 424 582
Skulder och eget kapital 968 1 164 1 736 1 536 1 941 1 471 860 1 040 789 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 2 11 201 0 399 138 50 215 143 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 186 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 2 150 143 273 96 45 151 98 38
Utdelning till aktieägare 100 200 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 351 1 112 1 703 637 1 644 2 329 945 1 447 1 691 2 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 351 1 112 1 692 359 845 1 456 803 1 425 1 663 2 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 13 351 328 672 234 96 366 241 145
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 759 -191 88 163 528 14 207 52 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,44% -34,28% 371,31% -57,51% -41,96% 81,32% -43,65% -14,31% -31,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,83% 65,29% 0,06% 13,54% 8,55% 35,83% 13,84% 20,19% 6,08% 5,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,28% 68,35% 0,06% 57,94% 19,64% 36,20% 14,82% 14,74% 2,89% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,66% 75,90% 22,34% 58,50% 24,97% 13,05% 13,45% 48,35% 27,00% 15,10%
Rörelsekapital/omsättning 249,57% 96,13% 46,81% 273,54% 87,81% 62,57% 60,77% 26,18% 12,75% 6,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,50% 91,84% 44,77% 59,63% 42,85% 68,70% 72,41% 48,91% 45,96% 35,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 052,17% 1 225,26% 183,90% 277,26% 170,73% 300,24% 273,76% 172,43% 150,00% 129,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...