Visa allt om Prospecta Fastighetskapital AB
Visa allt om Prospecta Fastighetskapital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 114 5 614 12 476 11 365 9 379 9 280 9 287 9 124 3 071 2 218
Övrig omsättning 185 53 15 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 796 -181 4 481 5 218 4 129 4 337 5 036 4 649 1 510 1 367
Resultat efter finansnetto -570 29 266 2 172 1 609 959 705 1 971 2 071 423 961
Årets resultat 13 35 516 2 686 1 043 665 547 1 438 1 146 251 471
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 112 87 999 96 942 98 712 77 865 67 329 67 445 67 644 68 652 13 030
Omsättningstillgångar 4 191 11 522 3 232 3 017 4 927 4 701 4 789 4 218 3 475 1 848
Tillgångar 104 303 99 521 100 173 101 729 82 792 72 030 72 235 71 862 72 126 14 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 985 42 972 9 956 7 270 6 749 6 606 6 581 5 529 4 902 1 533
Obeskattade reserver 1 258 2 153 2 876 2 352 2 051 1 885 1 824 1 344 744 633
Avsättningar (tkr) 810 505 5 995 7 406 7 560 7 713 7 867 8 424 8 587 0
Långfristiga skulder 56 600 51 750 30 000 77 743 61 510 51 400 51 100 52 400 53 700 11 850
Kortfristiga skulder 2 651 2 142 51 347 6 958 4 922 4 426 4 862 4 165 4 193 861
Skulder och eget kapital 104 303 99 521 100 173 101 729 82 792 72 030 72 235 71 862 72 126 14 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 394 0 186 186 104 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 926 900 554 0 334 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 483 465 288 202 182 139 131 75 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 299 5 667 12 491 11 380 9 379 9 280 9 287 9 124 3 071 2 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 557 2 807 6 238 11 365 9 379 9 280 9 287 9 124 - 2 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 740 717 444 577 482 293 279 222 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 781 581 6 901 6 886 5 466 5 478 6 185 5 806 1 981 1 758
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,91% -55,00% 9,78% 21,17% 1,07% -0,08% 1,79% 197,10% 38,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 30,78% 4,48% 5,14% 5,10% 6,13% 7,08% 6,85% 2,12% 9,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,78% 545,56% 35,96% 46,03% 45,02% 47,55% 55,10% 53,92% 49,85% 61,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,11% 167,08% -385,66% -34,68% 0,05% 2,96% -0,79% 0,58% -23,38% 44,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,15% 44,87% 12,18% 8,85% 9,98% 11,10% 10,97% 9,04% 7,54% 13,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,09% 537,91% 6,29% 43,36% 100,10% 106,21% 98,50% 101,27% 82,88% 214,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...