Visa allt om Hova Com Aktiebolag
Visa allt om Hova Com Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 384 15 697 12 103 8 850 9 334 10 026 8 439 8 742 9 927 10 507
Övrig omsättning - 87 247 - - - 14 21 14 18
Rörelseresultat (EBIT) 1 252 1 794 1 515 34 447 519 181 172 615 923
Resultat efter finansnetto 1 264 1 782 1 516 36 442 528 180 165 614 919
Årets resultat 868 1 049 992 184 220 379 298 216 370 555
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 53 111 55 104 146 63 102 147 116
Omsättningstillgångar 7 539 6 755 5 380 3 983 3 879 3 482 3 315 3 136 3 318 4 203
Tillgångar 7 539 6 808 5 490 4 037 3 983 3 628 3 378 3 239 3 465 4 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 072 4 544 3 995 3 103 2 919 2 799 2 519 2 221 2 155 1 936
Obeskattade reserver 1 227 1 081 645 406 609 469 463 701 840 753
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 0 375
Kortfristiga skulder 1 240 1 183 850 528 455 360 396 306 469 1 256
Skulder och eget kapital 7 539 6 808 5 490 4 037 3 983 3 628 3 378 3 239 3 465 4 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 324 312 312 300 300 288 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 678 1 505 1 074 869 758 681 654 738 597
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 733 451 426 376 354 298 294 319 279
Utdelning till aktieägare 195 340 500 100 0 100 100 0 150 150
Omsättning 17 384 15 784 12 350 8 850 9 334 10 026 8 453 8 763 9 941 10 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 4 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 897 2 616 2 421 1 770 1 867 2 507 1 688 1 748 1 985 2 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 430 411 343 322 374 263 382 288 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 274 1 811 1 532 55 483 557 221 1 482 661 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,75% 29,70% 36,76% -5,19% -6,90% 18,81% -3,47% -11,94% -5,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,77% 26,37% 27,67% 0,97% 11,42% 14,61% 5,45% 5,37% 18,07% 21,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 11,44% 12,55% 0,44% 4,87% 5,29% 2,18% 1,99% 6,31% 8,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,99% 47,37% 47,18% 48,46% 47,92% 44,70% 41,91% 39,05% 42,45% 40,52%
Rörelsekapital/omsättning 36,23% 35,50% 37,43% 39,04% 36,68% 31,14% 34,59% 32,37% 28,70% 28,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,97% 79,13% 81,93% 84,71% 84,56% 86,68% 84,67% 84,52% 79,65% 57,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,52% 263,31% 218,82% 209,66% 291,21% 373,61% 320,71% 381,05% 265,46% 133,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...