Visa allt om BIGSO Invest AB
Visa allt om BIGSO Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 383 258 316 535 350 869 355 315 401 657 390 996 335 979 343 036 214 418 201 063
Övrig omsättning - 255 - - 97 74 158 911 299 1 649
Rörelseresultat (EBIT) 17 864 15 577 21 453 51 217 51 455 62 433 45 110 46 760 13 551 3 377
Resultat efter finansnetto 19 110 11 708 22 521 49 892 50 277 61 030 43 729 43 708 10 018 1 713
Årets resultat 15 140 8 883 17 831 41 058 41 246 46 831 34 174 33 496 8 116 1 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 591 66 797 73 589 62 608 45 237 47 764 45 959 43 969 38 888 36 782
Omsättningstillgångar 134 903 146 794 124 087 104 575 118 706 125 290 105 701 95 678 73 945 69 014
Tillgångar 194 494 213 591 197 676 167 183 163 942 173 054 151 660 139 646 112 833 105 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 501 132 638 136 891 134 242 105 322 101 075 91 822 72 048 42 338 32 007
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 304 9 118 9 585 9 045 8 418 9 096 6 521 5 165 3 939 3 812
Långfristiga skulder 15 034 16 908 7 074 3 234 23 629 25 806 25 451 32 726 33 997 25 479
Kortfristiga skulder 36 655 54 928 44 126 20 663 26 573 37 077 27 866 29 707 32 560 44 498
Skulder och eget kapital 194 494 213 591 197 676 167 183 163 942 173 054 151 660 139 646 112 833 105 796
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 861 1 847 1 905 2 466 2 581 3 297 2 451 1 452 801 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 52 768 48 442 48 230 38 054 41 383 37 656 37 849 40 894 41 953 36 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 519 16 693 17 669 13 269 13 268 12 515 12 446 13 595 13 850 12 577
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 383 258 316 790 350 869 355 315 401 754 391 070 336 137 343 947 214 717 202 712
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 727 793 729 634 713 644 633 666 580 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 527 399 481 560 563 607 531 515 370 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 112 99 99 94 90 96 97 92 101 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 799 29 708 35 905 60 505 60 225 70 557 51 909 53 471 19 426 7 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,08% -9,79% -1,25% -11,54% 2,73% 16,38% -2,06% 59,98% 6,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,22% 7,44% 11,72% 30,65% 31,46% 36,12% 29,75% 33,49% 12,02% 4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,19% 5,02% 6,60% 14,42% 12,84% 15,99% 13,43% 13,63% 6,32% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,92% 37,72% 43,61% 41,23% 37,38% 39,48% 39,79% 40,05% 46,86% 37,75%
Rörelsekapital/omsättning 25,63% 29,02% 22,79% 23,62% 22,94% 22,56% 23,17% 19,23% 19,30% 12,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,15% 62,10% 69,25% 80,30% 64,24% 58,41% 60,54% 51,59% 37,52% 30,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,53% 115,25% 141,38% 211,95% 197,44% 173,09% 168,02% 114,32% 71,13% 65,27%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -31 -33 -57 -57 -191 -45 -46 -50 -22
Resultat efter finansnetto 37 780 32 540 19 502 29 552 14 131 34 084 24 595 -441 -578 7 572
Årets resultat 38 210 33 000 20 000 29 552 14 360 34 325 24 701 -325 -296 7 572
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 094 68 135 41 884 34 039 38 959 52 149 45 267 29 459 31 947 10 000
Omsättningstillgångar 22 25 28 29 29 29 104 104 104 22 826
Tillgångar 94 116 68 160 41 912 34 068 38 988 52 178 45 371 29 563 32 051 32 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 996 53 786 30 786 30 785 15 786 35 786 37 786 22 786 23 286 23 608
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 034 12 314 7 074 3 234 23 144 16 344 7 544 6 744 8 745 9 167
Kortfristiga skulder 2 086 2 060 4 052 49 58 48 42 33 20 51
Skulder och eget kapital 94 116 68 160 41 912 34 068 38 988 52 178 45 371 29 563 32 051 32 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 15 000 10 000 20 000 15 000 15 000 15 000 10 000 500 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -31 -33 -57 -57 -191 -45 -46 -50 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,81% 78,91% 73,45% 90,36% 40,49% 68,58% 83,28% 77,08% 72,65% 71,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,05% 1,21% 0,69% 59,18% 50,00% 60,42% 247,62% 315,15% 520,00% 44 756,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...