Visa allt om Norje Sambruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 27 700 25 162 18 374 14 136 11 864 9 280 6 348 5 084 4 158 4 074
Övrig omsättning 1 741 886 750 1 192 783 706 899 821 932 927
Rörelseresultat (EBIT) 2 694 4 737 2 946 2 444 2 383 2 772 1 288 1 146 842 747
Resultat efter finansnetto 2 547 4 661 2 886 2 434 2 329 2 727 1 223 1 140 857 741
Årets resultat 1 321 1 156 860 1 070 1 114 869 350 329 397 354
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 315 26 685 19 200 15 340 10 680 10 313 8 097 7 230 5 477 3 940
Omsättningstillgångar 6 369 5 434 4 684 3 031 2 444 1 208 669 1 926 938 1 309
Tillgångar 38 685 32 120 23 883 18 371 13 123 11 520 8 766 9 156 6 415 5 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 281 4 359 3 603 3 243 2 373 1 759 1 695 1 345 1 026 629
Obeskattade reserver 12 550 11 700 8 500 6 720 5 662 4 762 3 212 2 462 1 762 1 442
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 321 7 786 5 188 3 480 1 542 863 969 744 882 622
Kortfristiga skulder 11 533 8 274 6 592 4 927 3 546 4 136 2 891 4 605 2 745 2 557
Skulder och eget kapital 38 685 32 120 23 883 18 371 13 123 11 520 8 766 9 156 6 415 5 250
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 541 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 404 2 807 2 395 1 425 1 162 1 127 532 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 193 848 710 399 371 331 336 326
Utdelning till aktieägare 625 400 400 500 200 500 0 0 0 10
Omsättning 29 441 26 048 19 124 15 328 12 647 9 986 7 247 5 905 5 090 5 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 12 12 12 10 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 539 1 398 1 531 1 178 989 928 705 565 520 509
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 394 397 312 260 184 171 162 176 164
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 907 7 414 4 935 3 931 3 625 3 650 2 025 1 642 1 312 1 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,09% 36,94% 29,98% 19,15% 27,84% 46,19% 24,86% 22,27% 2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,12% 15,05% 12,58% 13,66% 18,35% 24,30% 15,05% 12,90% 13,72% 14,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,94% 19,21% 16,35% 17,75% 20,30% 30,16% 20,78% 23,23% 21,16% 19,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,87% 73,63% 73,09% 70,01% 72,04% 79,22% 71,60% 75,43% 73,45% 70,89%
Rörelsekapital/omsättning -18,64% -11,29% -10,38% -13,41% -9,29% -31,55% -35,00% -52,69% -43,46% -30,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,96% 41,98% 42,85% 46,18% 51,74% 45,73% 46,34% 34,51% 36,24% 31,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,93% 65,31% 70,66% 61,09% 68,44% 28,51% 22,21% 41,11% 33,37% 50,22%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...