Visa allt om Landarkullen AB
Visa allt om Landarkullen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 695 9 136 6 982 7 262 7 851 6 957 9 140 7 893 7 831 6 507
Övrig omsättning 1 044 696 922 225 31 113 54 77 91 97
Rörelseresultat (EBIT) 1 121 711 990 453 607 400 1 757 579 627 757
Resultat efter finansnetto 1 093 448 1 009 1 671 313 53 1 615 420 317 405
Årets resultat 220 18 204 1 467 11 57 415 16 52 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 638 10 616 11 246 11 529 11 018 11 079 9 774 5 702 6 238 6 917
Omsättningstillgångar 4 382 3 190 5 287 3 434 4 606 3 804 3 918 3 953 2 914 2 533
Tillgångar 24 020 13 806 16 533 14 963 15 624 14 882 13 692 9 655 9 152 9 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 908 2 688 2 669 2 465 999 987 930 570 555 503
Obeskattade reserver 5 055 4 246 3 871 3 071 2 871 2 571 2 591 1 538 1 138 873
Avsättningar (tkr) 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 699 4 371 5 103 7 563 9 190 9 169 7 947 5 013 5 725 5 775
Kortfristiga skulder 1 358 2 501 4 640 1 864 2 564 2 155 2 224 2 534 1 735 2 300
Skulder och eget kapital 24 020 13 806 16 533 14 963 15 624 14 882 13 692 9 655 9 152 9 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 406 772 717 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 824 668 571 734 700 324 479 508 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 298 240 217 254 243 239 405 440 396
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
Omsättning 8 739 9 832 7 904 7 487 7 882 7 070 9 194 7 970 7 922 6 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 565 3 045 3 491 3 631 2 617 2 319 3 047 1 973 1 958 2 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 382 456 395 256 241 252 367 381 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 358 1 778 1 976 1 479 1 839 1 541 2 628 1 416 1 450 1 549
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,77% 30,85% -3,86% -7,50% 12,85% -23,88% 15,80% 0,79% 20,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% 4,29% 7,52% 13,30% 4,45% 2,94% 12,97% 6,22% 8,07% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,32% 6,48% 17,80% 27,40% 8,87% 6,30% 19,43% 7,61% 9,44% 11,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,70% 47,17% 49,67% 47,82% 48,44% 42,00% 45,49% 45,67% 46,72% 51,25%
Rörelsekapital/omsättning 39,30% 7,54% 9,27% 21,62% 26,01% 23,70% 18,53% 17,98% 15,06% 3,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,52% 43,46% 34,41% 32,48% 19,94% 19,36% 20,74% 17,64% 15,02% 11,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,16% 72,05% 46,08% 51,72% 108,85% 125,80% 148,97% 57,93% 54,06% 54,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...