Visa allt om ApoEx AB
Visa allt om ApoEx AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04
Nettoomsättning 2 848 103 1 327 163 1 724 477
Övrig omsättning 827 - 2 097
Rörelseresultat (EBIT) -30 481 2 869 26 097
Resultat efter finansnetto -30 685 3 019 24 243
Årets resultat -25 788 1 631 18 777
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 19 182 0 0
Anläggningstillgångar 37 048 43 956 12 001
Omsättningstillgångar 415 283 450 472 221 040
Tillgångar 471 513 494 428 233 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 801 62 593 45 938
Minoritetsintressen 5 0 24
Avsättningar (tkr) 8 419 13 385 3 663
Långfristiga skulder 0 34 000 0
Kortfristiga skulder 406 288 384 450 183 416
Skulder och eget kapital 471 513 494 428 233 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
Löner till styrelse & VD 3 944 1 908 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 93 298 37 915 36 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 37 391 16 478 13 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 848 930 1 327 163 1 726 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 196 189 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 531 7 022 17 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 313 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 592 7 288 29 972
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 114,60% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,21% 0,65% 11,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,03% 0,24% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,55% 7,04% 6,25%
Rörelsekapital/omsättning 0,32% 4,97% 2,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,05% 12,66% 19,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,96% 100,52% 103,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 933 488 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0
Övrig omsättning 827 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 506 1 897 25 745 26 161 19 020 2 038 48 -272 -40 -116
Resultat efter finansnetto -47 808 2 033 23 926 24 232 17 778 2 073 54 -272 -37 -112
Årets resultat -17 996 437 13 765 14 796 9 704 1 119 22 128 -37 -84
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 19 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 318 78 630 9 993 10 933 12 034 2 428 2 111 58 27 49
Omsättningstillgångar 296 626 246 638 220 779 242 839 194 013 36 145 7 881 579 358 286
Tillgångar 373 126 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 468 47 462 32 025 24 636 14 839 5 096 3 978 397 269 6
Obeskattade reserver 8 929 17 741 16 650 10 530 5 030 530 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 34 000 0 22 917 40 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 730 226 065 182 097 195 690 146 178 32 948 6 016 240 116 328
Skulder och eget kapital 373 126 325 268 230 772 253 772 206 047 38 573 9 992 637 385 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 3 637 1 588 2 324 1 980 1 160 980 420 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 53 052 29 634 31 709 20 739 11 978 4 071 764 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 24 201 13 694 12 551 8 563 4 705 1 543 652 0 0 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 000 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 934 315 1 094 903 1 723 005 1 518 259 691 663 221 310 87 228 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 127 100 96 66 35 17 13 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 224 10 949 17 948 23 004 19 762 13 018 6 710 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 464 485 475 560 430 148 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 725 4 823 29 613 29 491 22 159 2 503 81 -250 -18 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,59% - 13,49% 119,51% 212,53% 153,71% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,48% 0,66% 11,39% 11,03% 9,31% 5,40% 0,55% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,41% 0,20% 1,53% 1,84% 2,77% 0,94% 0,06% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,43% 6,72% 6,17% 5,60% 8,08% 7,06% 5,48% - - -
Rörelsekapital/omsättning -0,94% 1,88% 2,25% 3,11% 6,92% 1,44% 2,14% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,12% 18,85% 19,50% 12,94% 9,00% 14,22% 39,81% 62,32% 69,87% 1,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,55% 91,32% 103,61% 108,06% 114,92% 101,28% 115,91% 241,25% 308,62% 87,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...