Visa allt om Mark & Byggvaror i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 218 16 734 12 822 12 262 9 926 8 692 8 786 6 990 5 299 4 953
Övrig omsättning 236 246 259 304 260 332 135 202 340 36
Rörelseresultat (EBIT) 1 341 1 927 563 474 525 522 666 441 336 333
Resultat efter finansnetto 1 280 1 838 447 515 447 425 547 325 181 189
Årets resultat 758 1 154 275 397 267 163 286 325 181 189
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 983 842 1 097 847 853 1 471 1 315 1 368 1 019 669
Omsättningstillgångar 7 406 6 612 5 299 5 586 4 063 3 260 3 105 2 627 2 437 2 395
Tillgångar 8 388 7 454 6 396 6 434 4 916 4 731 4 420 3 995 3 456 3 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 338 2 630 1 476 1 202 1 055 1 038 1 109 823 498 317
Obeskattade reserver 1 412 1 091 722 629 580 476 260 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 117 1 379 2 014 2 366 1 530 1 646 1 501 2 381 1 784 2 089
Kortfristiga skulder 1 521 2 354 2 184 2 237 1 752 1 572 1 548 790 1 174 657
Skulder och eget kapital 8 388 7 454 6 396 6 434 4 916 4 731 4 420 3 995 3 456 3 063
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 668 825 389 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 268 303 260 191
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 250 235 0 0 0
Omsättning 16 454 16 980 13 081 12 566 10 186 9 024 8 921 7 192 5 639 4 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 244 4 184 3 206 3 066 2 482 2 897 2 929 2 330 1 766 1 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 530 505 453 402 447 319 383 321 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 560 2 237 767 686 762 729 922 658 485 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,08% 30,51% 4,57% 23,53% 14,20% -1,07% 25,69% 31,91% 6,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,24% 26,09% 9,04% 10,12% 11,21% 11,41% 15,54% 11,21% 9,90% 11,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,40% 11,62% 4,51% 5,31% 5,55% 6,21% 7,82% 6,41% 6,45% 6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,46% 31,89% 29,22% 26,34% 29,63% 26,99% 28,34% 31,62% 29,70% 34,93%
Rörelsekapital/omsättning 36,29% 25,45% 24,29% 27,31% 23,28% 19,42% 17,72% 26,28% 23,83% 35,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,93% 46,70% 31,88% 26,31% 30,66% 29,79% 29,68% 20,60% 14,41% 10,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,87% 90,36% 51,97% 78,01% 47,26% 44,08% 67,51% 83,67% 67,29% 117,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!