Visa allt om PU.FA i Häljarp AB
Visa allt om PU.FA i Häljarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 142 183 387 310 631 520 452 710 296 341
Övrig omsättning 12 - - 84 520 270 270 293 293 161
Rörelseresultat (EBIT) -193 -146 53 192 819 377 307 528 243 -42
Resultat efter finansnetto -193 -133 56 193 770 311 238 450 140 -87
Årets resultat -3 2 34 116 423 169 141 246 71 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 19 28 37 1 207 1 366 1 448 1 315 1 461 1 561
Omsättningstillgångar 381 775 1 212 1 141 746 634 705 763 457 537
Tillgångar 391 794 1 240 1 178 1 953 2 000 2 152 2 078 1 919 2 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 275 572 538 722 499 430 389 243 172
Obeskattade reserver 212 402 539 530 488 296 217 172 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 450 855 1 043 1 134 1 281 1 423
Kortfristiga skulder 58 117 128 109 293 349 461 383 337 502
Skulder och eget kapital 391 794 1 240 1 178 1 953 2 000 2 152 2 078 1 919 2 098
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 132 - 0 0 0 0 0 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 24 0 87 134 132 108 147 20 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 43 16 23 22 17 46 8 39
Utdelning till aktieägare 0 150 300 0 300 200 100 100 100 0
Omsättning 154 183 387 394 1 151 790 722 1 003 589 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 183 387 155 316 260 226 355 296 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 32 176 59 79 75 83 100 31 79
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -184 -137 62 201 860 459 432 675 390 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,40% -52,71% 24,84% -50,87% 21,35% 15,04% -36,34% 139,86% -13,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,36% -16,62% 4,60% 16,89% 42,24% 19,20% 14,31% 25,51% 13,03% -1,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -135,92% -72,13% 14,73% 64,19% 130,74% 73,85% 68,14% 74,65% 84,46% -9,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 227,46% 359,56% 280,10% 332,90% 71,79% 54,81% 53,98% 53,52% 40,54% 10,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,49% 74,13% 80,03% 80,76% 55,38% 35,86% 27,41% 24,82% 14,84% 8,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 656,90% 662,39% 946,88% 1 046,79% 254,61% 181,66% 152,93% 199,22% 135,61% 106,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...