Visa allt om Olivia Omsorg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 122 747 137 020 132 017 163 914 199 817 151 358 87 381 70 685 58 701 37 793
Övrig omsättning 2 390 472 446 925 672 513 244 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 717 -344 -2 607 2 732 9 269 14 994 3 347 4 495 2 481 413
Resultat efter finansnetto 7 729 -376 -2 604 2 796 9 336 14 986 3 331 4 504 2 448 335
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 736 326
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 370 224 385 1 497 2 130 1 375 923 660 662
Omsättningstillgångar 17 611 17 325 19 190 23 544 35 291 37 872 18 025 12 902 12 261 6 331
Tillgångar 17 971 17 695 19 414 23 929 36 788 40 002 19 400 13 825 12 921 6 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 493 3 493 3 493 3 493 3 493 3 493 3 493 3 493 3 493 546
Obeskattade reserver 18 12 11 1 470 1 701 1 677 1 489 1 455 1 430 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 460 14 190 15 910 18 966 31 594 34 832 14 418 8 877 7 998 6 442
Skulder och eget kapital 17 971 17 695 19 414 23 929 36 788 40 002 19 400 13 825 12 921 6 993
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 854 834 796 - 0 - 909 892 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 71 608 85 782 82 641 98 640 112 401 80 986 49 118 38 560 33 741 23 076
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 124 32 388 31 451 37 893 42 445 29 854 17 540 16 375 12 391 8 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 125 137 137 492 132 463 164 839 200 489 151 871 87 625 70 685 58 701 37 793
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 184 227 221 277 309 231 147 124 105 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 667 604 597 592 647 655 594 570 559 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 532 530 506 514 490 466 442 456 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 849 -201 -2 421 3 174 9 979 15 612 3 733 4 736 2 665 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,42% 3,79% -19,46% -17,97% 32,02% 73,22% 23,62% 20,42% 55,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,14% -1,88% -13,23% 11,72% 25,41% 37,49% 17,26% 32,59% 19,22% 5,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% -0,24% -1,95% 1,71% 4,68% 9,91% 3,83% 6,37% 4,23% 1,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,08% 95,69% 95,26% 95,92% 100,00% 95,14% 100,00% 100,00% 96,50% 97,92%
Rörelsekapital/omsättning 2,57% 2,29% 2,48% 2,79% 1,85% 2,01% 4,13% 5,69% 7,26% -0,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,51% 19,79% 18,04% 19,39% 13,10% 12,00% 23,99% 33,47% 35,19% 7,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,79% 122,09% 120,62% 124,14% 111,70% 108,73% 125,02% 145,34% 153,30% 98,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!